2-2-2 اثر ساختار مولکولی پلی‌اتیلن بر ایجاد اتصالات عرضی به روش پراکسیدی 16
2-2-3 بررسی خواص پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده18
2-3آنتی اکسیدانت ها19
2-4نانو کامپوزیتها ی پلیمری22
2-4-1تعاریف اولیه22
2-4-2نانو رس‌ها23
2-4-3اصلاح نانو رس25
2-4-4انواع نانو کامپوزیت‌های پلیمر- نانو رس27
2-4-5روش تهیه نانو کامپوزیت‌های پلیمر-نانورس29
2-4-6بررسی مورفولوژی و برخی خواص نانو کامپوزیت پلی‌اتیلن- نانو خاک رس32
2-5عایق‌های الکتریکی پلیمری35
2-5-1ثابت دی الکتریک36
2-5-2تانژانت زاویه اتلاف دی الکتریک38
2-5-3استحکام دی الکتریک40
2-5-4بررسی خواص الکتریکی نانو کامپوزیت‌ها41
اهداف پروژه…………………………………………………………………………………………………………………………43
3 فصل سوم مواد و روش‌ها…44
3-1مواد اولیه44
3-2تجهیزات47
3-2-1اکسترودر دو مارپیچه47
3-2-2دستگاه قالب‌گیری فشاری47
3-3آزمون‌های انجام‌شده48
3-3-1اندازه‌گیری محتوای ژل48
3-3-2آزمون تفرق زاویه پایین اشعه ایکس48
3-3-3میکروسکوپ الکترونی عبوری49
3-3-4آزمون رئولوژی49
3-3-5تجزیه دینامیکی – مکانیکی – گرمایی) DMTA (50
3-3-6آزمون گرماسنجی پویشی تفاضلی(DSC)50
3-3-7آزمون گرما وزن سنجی ) ( TGA50
3-3-8آزمون کشش50
3-3-9آزمون‌های الکتریکی51
3-4نحوه‌ی تهیه‌ی نمونه‌ها52
4 فصل چهارم نتایج و بحث54
4-1آزمون تعیین درصد ژل54
4-2آزمون رئولوژی57
4-3آزمون SAXS61
4-4آزمون میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM )63
4-5آنالیز دینامیک مکانیکی(DMTA)65
4-6آزمون آنالیز حرارتی(DSC)70
4-7آزمون گرما وزن سنجی (TGA )73
4-8آزمون کشش75

4-9خواص الکتریکی76
5 فصل پنجم نتایج و پیشنهاد‌ات80
5-1نتیجه‌گیری80
5-2پیشنهاد‌ات جهت ادامه‌ی کار82
مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………….83
فهرست شکل‌ها
شکل ‏21ساختار یک کابل ولتاز قوی با عایق پلی‌اتیلن اتصال عرضی شده11
شکل ‏22 مکانیزم ایجاد اتصالات عرضی در پلی‌اتیلن به روش تشعشع.12
شکل ‏23 مکانیزم ایجاد اتصالات عرضی در پلی‌اتیلن به روش سیلانه.13
شکل ‏24 مکانیزم ایجاد اتصالات عرضی در پلی‌اتیلن به روش پراکسیدی14
شکل ‏25 سهم هر نوع از نقاط اتصال ‌عرضی در سیستم پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده حاوی 2% پراکسید 16
شکل ‏26 مکانیزم مصرف گروههای وینیلی در طول واکنش ایجاد اتصلات عرضی 17
شکل ‏27 یک شبکه شامل پلی اتلن خطی و یک شبکه شامل زنجیرهای پلی‌اتیلن دارای LCB18
شکل ‏28 نمودار تنش-کرنش برای HDPE اتصال عرضی نشده و اتصال عرضی شده .18
شکل ‏29 نمودارDSC پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی نشده و اتصال‌عرضی شده با 5/2% پراکسید19

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل ‏210 تغییرات مدول با درصد پراکسید(DCP ) برای آنتی اکسیدانت های فنولی22
شکل ‏211 ساختار سیلیکات‌های لایه‌ای.24
شکل ‏212 آلی دوست شدن نانو رس توسط واکنش تبادل یونی26
شکل ‏213 نمودار XRD پلی‌اتیلن مالئیک شده با اصلاح‌کننده دارای تعداد گروه‌های متیلنی متفاوت27
شکل ‏214 سه مورفولوزی مختلف نانو کامپوریت های شامل سیلیکات های لایه ای.28
شکل ‏215 شماتیکی از نانو کامپوزیت بدست آمده با روش پلیمریزاسیون درجا.30
شکل ‏216 شماتیکی از نانوکامپوزیت بدست آمده از روش جا دهی حلال31
شکل ‏217 قرارگیری زنجیرهای پلیمر در بین صفحات نانو رس اصلاح شده به روش اختلاط مذاب..31
شکل ‏218 نمودار XRD مربوط به نانو کامپوزیت پلی‌اتیلن-نانوذرات خاک رس33
شکل ‏219 تصاویر TEM نانو کامپوزیت PE-g-MAH/Org-MMT33
شکل ‏220 نمودارTGAمربوط به PE-g-MAH/Org-MMT34
شکل ‏221 نمودار DSC نانو کامپوزیتPE-g-MAH/Org-MMT35
شکل ‏222 مکانیزم‌های مختلف قطبش37
شکل 3-1 ساختار شیمیایی101 Trigonox ……………………………………………………………………………….45
شکل ‏32 ساختار شیمیایی Irganox 1010.46
شکل ‏33 ساختار شیمیایی یون الکیل آمونیوم در Cloisite 30B.47
شکل ‏41 نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول در دمای C◦ 130.58
شکل ‏42 نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش دوم در دمای C◦ 130.58
شکل ‏43 نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی تهیه شده به روش اول در دمای C◦ 150.60
شکل ‏44 نمودار روبش زمان برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی تهیه شده به روش دوم در دمای C◦ 150.60
شکل ‏45 مقایسه‌ی الگوی SAXS نانو کامپوزیت‌های حاوی 3% خاک رس.61
شکل ‏46 مقایسه‌ی الگوی SAXS نانو کامپوزیت‌های حاوی 6% خاک رس.62
شکل ‏47 مقایسه‌ی الگوی SAXS نانو کامپوزیت‌های حاوی 9% خاک رس.63
شکل ‏48 تصویر TEM نانو کامپوزیت حاوی 3% خاک رس.64
شکل ‏49 تصاویر TEM مربوط به نمونه حاوی 6درصد خاک رس.64
شکل ‏410 نتایج آزمون DMTAبرای نمونههای تهیه شده به روش اول و ماتریس67
شکل ‏411 نتایج آزمون DMTAبرای نمونه‌های تهیه شده به روش دوم و ماتریس68
شکل ‏412 مقایسه‌ی تغییرات : الف ) مدول ذخیره و ب) مدول اتلاف در نمونه‌های C61 وC62 .69
شکل 4-13 نمودار DSC نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول…………………………………………………71
شکل 4-14 نمودار DSC نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش دوم………………………………………………..72
شکل 4-15 نمودار TGA نمونه‌های تهیه شده به روش اول…………………………………………………………….73
شکل 4-16 نمودار TGA نمونه‌های تهیه شده به روش دوم…………………………………………………………….74
فهرست جدول‌ها
جدول ‏21 پراکسیدهای مورد استفاده برای ایجاد اتصالات عرضی در ترموپلاستیک ها…15
جدول ‏22- نام و ساختار شیمیایی برخی آنتی اکسیدانت ها.21
جدول ‏31 مشخصات LDPE استفاده‌شده.45
جدول ‏32 مشخصات پراکسیدهای استفاده‌شده.45
جدول ‏33 مشخصات آنتی اکسیدانت استفاده‌شده.46
جدول ‏34 درصد وزنی اجزای تشکیل دهنده ی نانو کامپوزیت‌ها.52
جدول 35 نام‌گذاری نمونه‌ها…………………………………………………………………………………………………..53
جدول ‏41 نتایج آزمون تعیین درصد ژل برای نانو کامپوزیت‌ها و ماتریس پخت نشده.55
جدول ‏42 نتایج آزمون تعیین درصد ژل برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی پخت شده و تهیه شده به روش اول .55
جدول ‏43 نتایج آزمون تعیین درصد ژل برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی پخت شده و تهیه شده به روش دوم .56
جدول ‏44 درصد ژل نمونه‌ها‌ی تهیه شده به روش اول پس از 10، 15 و 20 دقیقه حرارت دهی.56
جدول ‏45 درصد ژل نمونه‌ها‌ی تهیه شده به روش دوم پس از 10، 15 و 20 دقیقه حرارت دهی.57
جدول ‏46 دمای انتقال شیشه‌ای برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول با آزمون DMTA65
جدول ‏47 دمای انتقال شیشه‌ای برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی تهیه شده به روش دوم با آزمون DMTA66
جدول ‏48 نتایج آزمون DSC برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول و ماتریس XLPE .70
جدول ‏49 نتایج آزمون DSC برای نانو کامپوزیت‌ها‌ی تهیه شده به روش دوم و ماتریس XLPE.72
جدول ‏410 نتایج آزمون TGAبرای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول و ماتریس XLPE..73
جدول ‏411 نتایج آزمون TGAبرای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش دوم و ماتریس XLPE.74
جدول ‏412 نتایج آزمون کشش برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول و ماتریس XLPE..75
جدول ‏413 نتایج آزمون کشش برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش دوم و ماتریس XLPE .76
جدول ‏414 نتایج آزمون‌های الکتریکی برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش اول و ماتریس .77
جدول ‏415 نتایج آزمون‌های الکتریکی برای نانو کامپوزیت‌های تهیه شده به روش دوم و ماتریLPE .77
چکیده
پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده به علت داشتن خواص الکتریکی مناسب و استحکام الکتریکی خوب یکی از موادی است که به طور گسترده در زمینه‌ی تولید عایق در کابل‌ها استفاده می‌شود.
امروزه یکی از روشهای بهینهسازی خواص و تغییر رفتار پلیمرها استفاده از ذرات پرکننده با ابعاد نانومتری است. از زمانی که ذرات نانو به عنوان مواد پرکننده در کامپوزیت‌ها مطرح‌شده‌اند، بسیاری از محققان به بررسی تأثیر این ذرات بر خواص مواد مختلف پرداخته و نتایج قابل‌توجهی را به دست آورده‌اند. این امر به دلیل سطح بسیار زیاد این ذرات و برهمکنشی است که با فاز پیوسته در کامپوزیت برقرار می‌کنند.
هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر نانو خاک رس اصلاح‌شده با نام تجاری cloisite 30B بر فرآیند پخت پلی‌اتیلن و همچنین تأثیر این نانو ذرات بر خواص فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده است. همچنین در این تحقیق سعی شده است تا با قرار دادن ذرات پر اکسید بین صفحات خاک رس ، علاوه بر پخش بهتر نانو ذرات، بازده ایجاد اتصالات‌عرضی نیز افزایش‌یافته و منجر به دستیابی به خواص بالاتر شود. برای این منظور مقادیر مشخصی از نانو ذرات خاک رس به همراه پراکسید(DHBP ) و آنتی اکسیدانت (Irganox 1010 ) و مقدار کافی استون به وسیله‌ی همزن مغناطیسی و حمام اولتراسونیک مخلوط شده و پس از خشک شدن کامل مخلوط، از آن برای تهیه‌ی کامپوزیت‌های 3، 6 و 9 درصد وزنی نانو خاک رس استفاده شد. پس از تهیه‌ی نمونه‌ها آزمون‌هایی مانند رئولوژی برای بررسی رفتار پخت؛ آزمونDSC جهت بررسی رفتار حرارتی نمونه‌ها مانند دمای ذوب، دمای تبلور و تعیین درصد تبلور ، آزمون TGA جهت مطالعه‌ی رفتار گرمایی- تخریبی، آزمون XRD برای تعیین فاصله صفحات خاک رس، آزمون TEM برای بررسی چگونگی پخش صفحات خاک رس در ماتریس، آزمون کشش وDMTA برای بررسی خواص مکانیکی و دینامیکی و در نهایت آزمون‌های ثابت دی الکتریک، فاکتور اتلاف و استحکام شکست جهت بررسی خواص عایقی نمونه‌ها به کار گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون رئولوژی نشان داد که قرار دادن مولکول‌های پراکسید بین صفحات خاک رس باعث بهبود روند پخت شده است. همچنین طبق بررسی‌های صورت گرفته، بیش‌ترین بهبود در خواص، در نمونه پر شده با 3 درصد وزنی نانو ذره حاصل ‌شده و افزایش غلظت پرکننده نانو بیش از این مقدار موجب افت بسیاری از خواص ذکر شده گردیده است.
1
فصل اول
مقدمه
آدمی دیر زمانی است که در جستجوی کلید اصلی تمدن صنعتی یعنی انرژی و مهار آن بوده است. با اختراع ماشین بخار در سال 1786 که سرآغاز انقلاب صنعتی بود، نخستین گام جدی در راه بهره‌گیری از انرژی برداشته شد. به دنبال آن در قرن نوزدهم، عطش شدیدی برای پیدا و مهار کردن انواع انرژی‌ها، اروپا را فراگرفت. از آن پس تبدیل انواع انرژی‌ها به یکدیگر و به ویژه به انرژی الکتریکی که سودمندترین انرژی شناخته شده، پیوسته دنبال شده است.
نخستین کاربرد انرژی برق، تأمین روشنایی بود که در دههی 1850 عملی شد. به طوری که اماکن عمومی، ایستگاه‌های قطار و فانوس‌های دریایی نزدیک ساحل، از روشنایی الکتریکی برخوردار شدند. در این دوران ولتاژ الکتریکی پایین بود و الکتریسیته به وسیله‌ی سیم‌های معمولی منتقل می‌شد. با اختراع و تکمیل مولد برق و بهره‌گیری از انرژی آب و سوخت‌های فسیلی در ماشین‌های بخار، زمینهی بهره‌گیری از انرژی الکتریکی افزایش یافت. هم‌زمان با پیشرفت‌هایی که در زمینه استفاده از برق متناوبa.c. و تبدیل ولتاژهای کم به ولتاژهای زیاد به دست آمد، برنامه انتقال الکتریسیته به نقاط دور‌تر در دستور کار قرار گرفت، شبکه‌های الکتریکی ایجاد شد و رو به گسترش گذاشت. در همین روند بود که استفاده از کابل نیز آغاز شد.
1-1 تاریخچه ساخت کابل در جهان
در سال 1876 اندیشه تولید کابل با روکش لاستیکی به مرحله اجرا درآمد. در این مرحله چند رشته سیم مسی را به هم تابانده و با نوعی کائوچوی طبیعی به نام گوتاپرشا1 روکش می‌کردند.
در سال‌های نخست دهه 1880 کابل‌هایی ساخته شد که با مواد نفوذناپذیر در برابر آب، عایق و روکش شدند. از آن پس استفاده از مواد دیگر متداول شد . بدین ترتیب می‌توان ادعا کرد که صنعت کابل سازی نزدیک به 130 سال پیشینه دارد.
در آن زمان، فرآیند ساخت کابل بدین شکل بود که ابتدا یک ماده عایق با خاستگاه گیاهی را به دور رسانا پیچیده آن را در دمایC ◦140-130 خشک و سپس با مواد روغنی، رزین یا موم اشباع کرده و سرانجام با سرب روکش می‌نمودند. در سال 1887 شبکه‌های با ولتاژ بالاتر جای خود را باز کردند به طوری که در سال 1898، نخستین کابل 10 کیلوولت سه رشته‌ای، برای یک شبکه برق متناوب سه فاز ساخته شد.
همراه با روند تکمیلی ساخت کابل که پیوسته ادامه داشت، در سال 1935، یک کارشناس سوئیسی به نام بورل2 با قرار دادن دو الکترود در داخل روغن و با گذاشتن لایه‌های مختلفی از کاغذهای عایق در میان دو الکترود ولتاژ شکست این مواد را اندازه‌گیری کرد و نشان داد که با بهبود شرایط ساخت، کیفیت عایق‌های کاغذی بالا می‌رود و می‌توان آن‌ها را در ولتاژهای بالاتر استفاده کرد. با این پیشرفت ساخت کابل‌های با ولتاژ بالاتر روزبه‌روز گسترش یافت و با بهره‌گیری از مواد دیگری مانند پلی وینیل کلراید3، پلی اتیلن و اتیلن پروپیلن رابر4 دامنه فعالیت در صنعت کابل سازی گسترش یافت و سرمایه‌گذاری‌های کلانی را جذب کرد.
1-2 ویژگی‌های الکتریکی و خواص فیزیکی و شیمیایی مواد عایق
کاربرد عایق‌ها در ساخت مولد های برق، موتورها، ترانسفورماتورها، برق‌گیرها، خازن‌ها، کابل‌ها، کلیدهای فشارقوی و سایر تجهیزات فشارقوی بسیار گسترده است. با توجه به نوع کاربرد و شرایط محیطی که عایق در آن قرارمی گیرد، علاوه بر خاصیت الکتریکی، سایر خواص فیزیکی و شیمیایی آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. ویژگی‌های یک عایق که باید در کاربردهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد عبارت است از:
• رفتار مکانیکی
• رفتار گرمایی
• پارامترهای شیمیایی
• خصوصیت‌های الکتریکی
• عوامل اقتصادی
1-2-1 رفتار مکانیکی ماده عایق
استحکام ماده عایق، نیاز اصلی و اساسی است. به عنوان مثال، جنس صفحه آستر شیار ماشین‌های الکتریکی باید به اندازه کافی سفت باشد تا بتواند در مقابل صفحه داخلی شکاف منبسط‌شده، بدون شکستن تا بخورد و نیز باید لبه شکاف در مقابل ورقه ورقه شدن، ارتعاش، تأثیر شیمیایی روغن جلای به کار رفته و جذب رطوبت مقاومت کند. برآمدگی سیم‌پیچ باید در قبال فرسودگی، مقاومت زیاد و یا ضریب اصطکاک کمی داشته باشد.
1-2-2 رفتارهای گرمایی مادهی عایق
در به‌کارگیری بسیاری از عایق‌ها به مواد ی نیاز است که در دماهای بالا منبسط نشوند. معمولاً ویژگی‌های فیزیکی مواد با افزایش دما تغییر می‌کند. نیروی کششی در عایق‌ها نباید به نقطه‌ای برسد که باعث تغییر شکل و فرسودگی بیش از اندازه آنها شود. همچنین دمای عملکرد یک ماده عایق از نوع ترموپلاستیک نباید به دمای ذوب آن برسد( حتی برای یک مدت زمان کوتاه). وقتی مواد عایق برای مدت طولانی در معرض حرارت قرارمی‌گیرند، ترکیب شیمیایی آن‌ها تغییر می‌کند و تخریب می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که مدت زمان عمل‌کرد عایق با دمای مطلق آن عایق نسبت عکس دارد.
1-2-3 رفتار شیمیایی
محیط بر روی رفتار شیمیایی عایق اثرگذار است. معمولاً این محیط همان هوای حامل رطوبت است. اکسیژن موجود در هوا قادر است عایق را به گونه‌ای اکسید کند که به شکل زیان‌آوری ویژگی‌های فیزیکی آن از بین برود. همچنین می‌تواند باعث تخریب بعضی از عایق‌ها شود. به علاوه اثرات تخریبی روی سطح عایق باعث پایین آمدن مقاومت عایق میشود.
1-2-4 خصوصیات الکتریکی
از مهم‌ترین خصوصیت‌های هر عایق، مقاومت الکتریکی آن است. مقاومت الکتریکی عایق‌ها بر حسب حداکثر شدت میدان الکتریکی قابل تحمل توسط آن‌ها سنجیده می‌شود و معمولاً بر حسب KV/cm بیان می‌گردد. بنابراین ولتاژ شکست هر عایق به ضخامت آن بستگی دارد.
1-2-5 عوامل اقتصادی
یکی از عوامل مؤثر در طراحی عایق‌ها، طرح سیستمی است که بهترین عمل‌کرد را به ازای قیمت مناسب داشته باشد. البته این موضوع به معنای تلاش برای کم کردن قیمت‌ها در واحد وزن برای سیستم های عایق‌کاری و تجهیزات آن نیست. اگر با صرف هزینه بیشتری برای یک یا چند قطعه در سیستم بتوان ابعاد سیستم را کاهش داد، عاقلانه‌تر است که از عایق‌های گران‌تر استفاده شود.
1-3 کابل‌ بر پایهی پلی‌اتیلن اتصال عرضی شده5
در سال 1953 برای نخستین بار کابل خشک با عایق پلی‌اتیلن اتصال عرضی شده در کارخانه « جنرال الکتریک » ساخته شد. پلی‌اتیلن پلیمری نیمه بلورین است که دارای ویژگی‌های الکتریکی خوب مانند ضریب دی الکتریک پایین، اتلاف دی الکتریکی پایین و استحکام عایق بالا به همراه خصوصیات دیگری چون انعطاف‌پذیری، مقاومت در برابر مواد شیمیایی، فرآیند پذیری خوب و قیمت ارزان است. این خصوصیات آن را گزینه‌ی مناسبی برای عایق سازی کابل‌های قدرت می‌کند و این در حالی است که عیب عمده‌ی آن دمای ذوب پایین آن است. این عیب دمای عملیاتی را به◦C 75 محدود می‌کند. برای بهبود این خصوصیت، پلی‌اتیلن اتصال ‌عرضی می‌شود. ایجاد اتصالات عرضی، دمای بیشینه عملیاتی را تا ◦C 90 و دمای اضطراری را تا ◦C 130 و بیشینه دمای اتصال کوتاه را تا ◦C 250 بالا می‌برد. ایجاد اتصالات عرضی همچنین استحکام ضربه‌ای، پایداری ابعادی، استحکام کششی، خصوصیات حرارتی و مقاومت شیمیایی را بالا برده و خصوصیات الکتریکی، پیری و مقاومت در برابر حل شدن پلی‌اتیلن را بهتر می‌کند.
کابل‌هایXLPE با پیشینه‌ای نزدیک به چهل سال ساخت و کاربرد به استانداردهای بالایی دست‌یافته‌اند و با نام‌های بازرگانی گوناگونی در بسیاری از کارخانه‌های جهان ساخته می‌شوند. به طوری که امروزه کاربران مختلف، کابل‌های XLPE را تا ولتاژ حتی بیشتر از 500 کیلوولت با اطمینان خاطر به کار می‌برند.
یکی از راه‌های تقویت خواص یک ماده‌ی پلیمری افزودن پرکننده‌های مختلف و رسیدن به خواص مطلوب است. این فناوری علاوه بر بهبود خواص مکانیکی، شیمیایی، فیزیکی و حرارتی، از نظر اقتصادی نیز مورد توجه است.
1-4 کامپوزیت‌های پلیمری
کامپوزیت‌ها از ترکیب و اختلاط فیزیکی دو یا چند ماده حاصل می‌شوند تا یک سیستم چند فازی را ایجاد نمایند که دارای خواص متفاوتی از مواد اولیه تشکیل دهنده باشد. از سال 1960 میلادی، کامپوزیت‌های پلیمری یکی از شاخه‌های تحقیقاتی در علم مواد به حساب آمده و پس از آن کامپوزیت‌های پلیمری متنوعی ساخته شد [1].
در کامپوزیت‌ها عمدتاً سه فاز متمایز وجود دارد که این فازها تعیین‌کننده خواص کامپوزیت هستند. این سه فاز، ماتریس(فاز پیوسته)، تقویت‌کننده(فاز ناپیوسته) و لایه مرزی بین آن‌ها را شامل میشوند. در کامپوزیت نقش فاز تقویت‌کننده، حمل تنش وارد شده به ماده است . فاز پیوسته عهده‌دار حفاظت از ماده تقویت‌کننده در برابر عوامل محیطی و انتقال بار به فاز تقویت‌کننده است. اما نقشی که لایه مرزی میان این دو فاز بر عهده دارد بسیار بااهمیت بوده و تأثیر زیادی بر خواص نهایی کامپوزیت دارد. در حقیقت انتقال تنش از ماتریس به ماده تقویت‌کننده از طریق این حد فاصل صورت می‌گیرد. بنابراین قوی یا ضعیف بودن این حد فاصل نه تنها بر خواص مکانیکی، بلکه بر خواص فیزیکی مانند دمای انتقال شیشه‌ای، پایداری حرارتی و حتی بر خواص الکتریکی تأثیرگذار خواهد بود.به طور کلی ماده تقویت‌کننده صرف‌نظر از نوع آن می‌تواند به سه شکل ذره‌ای، صفحه‌ای و یا لیفی وجود داشته باشد که هر کدام خصوصیت ویژه‌ای را به کامپوزیت میبخشد [1,2].
عموماً خواص حاصل‌شده از کامپوزیت‌ها به مواردی بستگی دارد همچون:
• خواص فازهای تشکیل‌دهنده
• توزیع فازها
• اثر متقابل فازها بر یکدیگر
• ابعاد و شکل ماده تقویت‌کننده و همچنین توزیع این مواد در فاز پیوسته
در کامپوزیت‌های پرشده با مواد تقویت‌کننده‌ای که به شکل صفحه‌ای یا لیفی می‌باشند، جهت‌گیری ذرات به شدت بر خواص کامپوزیت به خصوص خواص مکانیکی تأثیر می‌گذارد درحالی‌که در کامپوزیت‌های تقویت‌شده با مواد پر کننده‌ای که به صورت ذرات کروی شکل می‌باشند، خواص به جهت قرارگیری ذرات بستگی ندارد. از دلایل عمده‌ برای استفاده از پرکننده‌های ذره‌ای، کاهش قیمت محصول و بهبود فراورش است [3].
در سال‌های اخیر بررسی‌های مختلف نشان داده است که با وارد کردن مقدار کمی از پرکننده با ابعاد نانو متری (که عمدتاً معدنی می‌باشند) می‌توان به خواص بالاتری دست یافت.از آن‌جا که حضور نانو ذرات در ماتریس پلیمری موجب بهبود خواص الکتریکی نیز می‌شود، با استفاده از نانو کامپوزیت‌ها می‌توان عایق‌های الکتریکی مناسبی را تولید کرد.
1-5 نانو کامپوزیت‌های پلیمری
در اوایل 1980 دانشمندان دریافتند که تفاوت قابل توجهی میان خواص مواد معمولی و مواد جدیدی که دارای ابعاد نانومتری هستند وجود دارد. بنابراین پیش‌بینی شد که کامپوزیت‌های دارای نانو ذرات بسیار متفاوت از کامپوزیت‌های معمولی که دارای مواد پرکننده‌ای در ابعاد میکرو و یا بزرگ‌تر از آن هستند، عمل کنند. به همین دلیل درسی سال اخیر توجه شایانی به تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت‌های پلیمری جلب شده است [1].
اگرچه نانو ذرات قادر به ایجاد خواص فوق‌العاده و قابل‌توجهی در مقایسه با آنچه که از ذرات میکرو و یا درشت‌تر از آن حاصل می‌شود، هستند اما همواره با مشکلات توزیع و پایداری نیز مواجه می‌باشند که این امر به دلیل سطح بسیار زیاد و فعال این ذرات است که موجب تمایل شدید آن‌ها به تشکیل اجتماعات کوچک و کلوخه ای شدن می‌شود [2]. از این رو یکی از چالش‌هایی که همواره در کامپوزیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد توزیع یکنواخت نانو ذرات در ماتریس است به طوری که مانع از اجتماع و کلوخهای شدن آن‌ها شود. بنابراین مرحله اضافه کردن ذرات نانو به ماتریس و مخلوط کردن مواد از اهمیت زیادی برخوردار است.
2
فصل دوم
مروری بر مطالعات انجام‌ شده
در این فصل پس از بیان شرح مختصری از تاریخچه تولید پلی‌اتیلن و فرایند ایجاد اتصالات عرضی در آن به تعریف نانو کامپوزیتها، روشهای ساخت و تحلیل آنها پرداخته می‌شود. در آخر هم مطالبی راجع به عایقهای الکتریکی پلیمری آورده شده است.
2-1 پلیاتیلن
2-1-1 معرفی پلی‌اتیلن
پلی‌اتیلن یکی از ساده‌ترین و ارزان‌ترین پلیمرهاست که از پلیمریزاسیون اتیلن به دست می‌آید.
مولکول اتیلن (C2H4) دارای یک باند دوگانه C=C است. در فرایند پلیمریزاسیون باند دوگانه هر یک از منومرها شکسته شده و به جای آن پیوند ساده‌ای بین اتم‌های کربن ایجاد می‌شود و محصول ایجادشده یک درشت ‌مولکول است.
2-1-2 تاریخچه تولید پلی‌اتیلن
پلی‌اتیلن اولین بار به طور اتفاقی توسط شیمیدان آلمانی ” هانس وان پچمانو6″ سنتز شد. او در سال 1898 هنگام حرارت دادن دی آزومتان، ترکیب مومی شکل سفیدی را سنتز کرد که بعدها پلی‌اتیلن نام گرفت. اولین روش سنتز صنعتی پلی‌اتیلن به طور تصادفی توسط شیمیدان‌های ICI در 1933 کشف شد. این دانشمندان با حرارت دادن مخلوط اتیلن و بنزالدئید در فشار بالا ، ماده‌ای موم‌ مانند به دست آوردند.
علت این واکنش وجود ناخالصی‌های اکسیژن‌دار در دستگاه‌های مورد استفاده بود که به عنوان ماده آغازگر پلیمریزاسیون عمل کرده بود. در سال 1935 یکی دیگر از دانشمندان ICI این روش را توسعه داد و تحت فشار بالا پلی‌اتیلن را سنتز کرد که این روش اساسی برای تولید صنعتیLDPE در سال 1939 شد.
اتفاق مهم در سنتز پلی‌اتیلن، کشف چندین کاتالیزور جدید بود که پلیمریزاسیون اتیلن را در دما و فشار ملایم‌تری نسبت به روش‌های دیگر امکان‌پذیر می‌کرد. اولین کاتالیزور کشف شده در این زمینه تری اکسید کروم بود که در سال 1951 ،توسط شرکت فیلیپس پترولیوم کشف شد. در سال 1953، یک شیمیدان آلمانی سیستم‌های کاتالیزوری شامل هالیدهای تیتان و ترکیبات آلومینیوم‌دار را توسعه داد. این کاتالیزورها در شرایط ملایم‌تری نسبت به کاتالیزورهای فیلیپس قابل‌استفاده بودند و همچنین پلی‌اتیلن تک آرایش (با ساختار منظم) تولید می‌کردند. سومین نوع سیستم کاتالیزوری استفاده از ترکیبات متالوسن بود که در سال 1976 در آلمان تولید شد. کاتالیزورهای زیگلر و متالوسن از لحاظ کارکرد بسیار انعطاف‌پذیر هستند و در فرایند کوپلیمریزاسیون اتیلن با سایر اولفین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. پس از آن کاتالیزوری از خانواده متالوسن‌ها با قابلیت استفاده بالا برای پلیمریزاسیون پلی‌اتیلن به نام زیرکونوسن دی کلرید ساخته شد که امکان تولید پلیمر با ساختار بلوری(تک آرایش) را می‌دهد. همچنین نوع دیگری از کاتالیزورها به نام کمپلکس ایمینو فتالات با فلزات گروه ششم نیز مورد توجه قرار گرفته اند که کارکرد بالاتری نسبت به متالوسن‌ها نشان می‌دهند [4].
2-1-3 انواع پلی‌اتیلن
طبقه‌بندی پلی‌اتیلن‌ بر اساس دانسیته آن صورت می‌گیرد که در اندازه زنجیر پلیمری ، نوع و تعداد شاخه‌های موجود در زنجیر تفاوت ایجاد می‌کند.
• پلی‌اتیلن با دانسیته بالا7
این پلی‌اتیلن دارای زنجیر پلیمری بدون شاخه است بنابراین نیروی بین مولکولی در زنجیرها بالا و استحکام کششی آن بیشتر از بقیه پلی‌اتیلن‌ها است. شرایط واکنش و نوع کاتالیزور مورد استفاده در تولید پلی‌اتیلن HDPE موثر است. برای تولید پلی‌اتیلن بدون شاخه معمولاً از روش پلیمریزاسیون با کاتالیزور زیگلر- ناتا استفاده می‌شود.
• پلی‌اتیلن با دانسیته پایین8
این پلی‌اتیلن دارای زنجیری شاخه‌دار است بنابراین زنجیرهای LDPE نمی‌توانند به خوبی با یکدیگر پیوند برقرار کنند و دارای نیروی بین مولکولی ضعیف و استحکام کششی کمتری نسبت به HDPE هستند. این نوع پلی‌اتیلن معمولاً به روش پلیمریزاسیون رادیکالی تولید می‌شود. از خصوصیات این پلیمر، انعطاف‌پذیری و امکان تجزیه به وسیله میکرواورگانیزم‌ها است.
• پلی‌اتیلن خطی با دانسیته پایین9
این پلی‌اتیلن یک پلیمر خطی با تعدادی شاخه‌های کوتاه است و معمولاً ازکوپلیمریزاسیون اتیلن با آلکن‌های دارای زنجیرهای بلند ایجاد می‌شود.
• پلی‌اتیلن با دانسیته متوسط10
• پلی‌اتیلن خیلی سبک11
• UHMWPE
2-2 ایجاد اتصالات عرضی در پلی‌اتیلن
پلی‌اتیلن به دلیل داشتن ثابت دی الکتریک پایین، فاکتور اتلاف کم و فرایند پذیری خوب مادهی ایده الی برای تهیه عایق کابل به نظر می‌رسد [5] ولی استفاده از آن به علت داشتن نقطه ذوب پایین، تمایل به ترک خوردن تحت تنش و تورم در هیدروکربن ها محدود می‌شود. بنا به دلایل ذکرشده تلاش برای ایجاد اتصالات عرضی در پلی‌اتیلن صورت گرفت. ایجاد اتصال عرضی خصوصیت مهمی را به پلی‌اتیلن می‌دهد که با حرارت دادن نه ذوب‌شده و نه جریان پیدا می‌کند. با تشکیل اتصالات عرضی، پلیمر نیمه بلورین در دماهای زیر نقطه ذوب خود خواص یک ترموپلاستیک و در دماهای بالای نقطه ذوب خود خواص یک را بر را نشان می‌دهد [6].
به علت اتلاف انرژی، قسمت‌های هادی کابل در توانهای بالا گرم می‌شوند و ممکن است دما به نقطه ذوب عایق برسد که در این صورت ممکن است کابل تغییر شکل دهد و هادی در عایق نفوذ کند و در نهایت باعث شکست الکتریکی12 شود. ولی با استفاده از XLPE این امکان فراهم می‌شود که دمای هادی کابل بتواند تا ◦ C 130 هم افزایش یابد. به این ترتیب ایجاد اتصالات عرضی موجب بهبود مقاومت حرارتی و شیمیایی و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی میشود. امروزه بیش‌ترین ماده‌ای که به عنوان عایق کابل برای ولتاژ KV 6 و بالاتر به کار میرود پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده است. ولی برای کابلهای ولتاژ پایینتر همچنان پلی وینیل کلراید به عنوان ماده غالب مورد استفاده قرار می‌گیرد [5].
ساختمان اولیه کابل با ولتاژ متوسط و بالا شامل یک هادی به صورت جامد یا رشته بافته شده است که به وسیله یک عایق و صفحات رسانا احاطه شده است. وظیفهی صفحات رسانا ایجاد یک فصل مشترک مناسب بین عایق و قسمت‌های رسانا به منظور جلوگیری از تمرکز تنش الکتریکی است. زیرا تمرکز تنش می‌تواند باعث شکست ناگهانی ساختار عایق شود. لایههای دیگر هم برای محافظت مکانیکی و الکتریکی به هستهی فلزی اضافه می‌شوند [5].
شکل 2-1 ساختار یک نمونه از کابلهای ولتاژ بالا را نشان می‌دهد.
شکل ‏21 ساختار یک کابل ولتاز قوی با عایق پلی‌اتیلن اتصال عرضی شده: 1) هادی کابل، 2) صفحه ی نیمه هادی رسانا،3) عایق پلی‌اتیلن اتصال عرضی شده، 4) صفحه ی نیمه هادی عایق، 5) لایه ی مسی، 6و7و8) سایر لایه های بیرونی [7].
2-2-1 روشهای ایجاد اتصالات عرضی در پلیاتیلن
برای ایجاد اتصال عرضی در پلی‌اتیلن از روش‌های مختلفی استفاده‌شده است که شرح مختصری از آن ها در این فصل ذکر شده است است.
الف) روش تشعشعی: از پرتوهای الکترونی پر انرژی برای ایجاد اتصالات عرضی در عایقهای پلیاتیلنی سیم و کابل و همچنین لولههای قابل انقباض در اثر حرارت13 استفاده می‌شود. در فرایند ایجاد اتصالات‌عرضی توسط تابش، پرتوهای بتا با جذب هیدروژن تولید رادیکال می‌کنند و طی واکنش شیمیایی و ایجاد پیوند کربن-کربن اتصال‌عرضی رخ می‌دهد. پرتو بتا به علت داشتن طول موج کوتاه تر و فرکانس بالاتر نسبت به پرتوهای مادون قرمز دارای قدرت بالاتری است و می‌توان از آن برای ایجاد اتصالات عرضی در عایقهای ضخیم استفاده کرد. پرتوهای الکترونی نیازی به عامل پخت (مانند سولفور یا پراکسید) ندارند. البته اگرچه این روش نیازی به پراکسید ندارد ولی حضور پراکسید باعث بهبود فرایند اتصال عرضی شدن می‌شود. در فرایند ایجاد اتصالات عرضی توسط تابش 20% پارگی زنجیر رخ می‌دهد درحالی‌که برای ایجاد تصال ‌عرضی به روش شیمیایی با پراکسید این مقدار به 5% میرسد [7].
مکانیزم ایجاد اتصالات ‌عرضی توسط تابش در شکل 2-2 نشان داده‌شده است:
ب) امواج فرا صوت14: امواج فرا صوت، تابشهای الکترومغناطیسی نیستند بلکه امواج کِشسانی هستند که با
حرکات لرزشی متناوب یک فرستندهی فرا صوت ایجاد می‌شوند. دو نوع فرستنده‌ای که بیشتر مورد استفاده
قرار می‌گیرند پیزوالکتریک15 و magnetostrictive device می‌باشند [7].
ج) پخت سیلانه : در ایجاد اتصالات عرضی به روش سیلانی از سیلان برای اتصال مولکولهای پلی‌اتیلن استفاده می‌شود که دارای دو مرحله است:
مرحله اول شامل پیوند زدن سیلان به پلیمر به واسطهی باند وینیلی آن است.مرحله دوم شامل اتصال عرضی کردن در حضور آب است که کاتالیزور آن ترکیبات قلع و یا ترکیبات مناسب دیگر می‌باشد. در این مرحله محصول نهایی باید پخت شود که این کار به وسیلهی رطوبت به عنوان عامل فعال انجام می‌گیرد. واکنش پخت شامل هیدرولیز و واکنش تراکمی است که موجب تولید مولکول آب شده که خود این آب باعث شروع واکنش پخت دیگری می‌شود [8].
مکانیسم این واکنش در شکل 2-3 نشان داده‌شده است.
شکل ‏23 مکانیزم ایجاد اتصالات عرضی در پلیاتیلن به روش سیلانه [9].
د) پخت پراکسیدی : در این روش از پراکسید به عنوان عامل تولید کننده رادیکال استفاده می‌شود. هنگامی که پراکسید تجزیه می‌شود رادیکال ها ایجاد می‌شوند که این رادیکالها اتم هیدروژن را از انتهای زنجیر و شاخه‌های جانبی پلی‌اتیلن می‌گیرند و ماکرو رادیکال ایجاد می‌کنند. در نهایت با ترکیب دو رادیکال، اتصال عرضی صورت میگیرد. برای داشتن اتصالات عرضی با بازده خوب باید هردو رادیکال ایجادشده بتوانند به راحتی هیدروژن را جذب کنند [10].
مکانیزم ایجاد اتصالات ‌عرضی به روش پراکسیدی در شکل 2-4 نشان داده‌شده است:
شکل ‏24 مکانیزم ایجاد اتصالات ‌عرضی در پلی‌اتیلن به روش پراکسیدی[7].
اسامی پراکسیدهایی که برای ایجاد تصالات ‌عرضی در ترمو پلاستیک ها مناسب می‌باشند و برخی از مشخصات آن‌ها در جدول 2-1 آورده شده است.

2-2-2 اثر ساختار مولکولی پلی‌اتیلن بر ایجاد اتصالات عرضی به روش پراکسیدی
برای ایجاد اتصالات عرضی بین زنجیرهای پلی‌اتیلن لازم است نقاط اتصال عرضی وجود داشته باشند. این نقاط می‌توانند فیزیکی و یا شیمیایی باشند. نقاط اتصال عرضی فیزیکی در اثر گره خوردگی ها به وجود میآیند و نقاط ا تصال ‌عرضی شیمیایی ناشی از حضور پراکسید و گروه‌های وینیلی واکنش کننده می‌باشند. به وسیلهی تورم16 می‌توان سهم هر نوع ازنقاط اتصال عرضی را طبق رابطهی زیر مشخص کرد.
(2-1)
, M c , entanglement از دادههای ویسکوزیته مذاب، برابرg/mol 4000 به دست آمده است.
بنا بر تحقیقات اسمدبرگ 17و همکارانش، از نمودار نشان داده شده در شکل 2-5 مشخص می‌شود که حدود 60% از کل نقاط اتصال عرضی را نقاط اتصال عرضی فیزیکی تشکیل می‌دهند [10].
شکل ‏25 سهم هر نوع از نقاط اتصال عرضی در سیستم پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده حاوی 2% پراکسید [10].
پارامترهای ساختاری مؤثر بر کیفیت اتصالات عرضی در پلی‌اتیلن شامل موارد زیر است:
الف) جرم مولکولی(Mn)
با افزایش جرم مولکولی تعداد انتهای زنجیرها کاهش می‌یابد. بنابراین احتمال قفل شدن و گره خوردن زنجیرها و در نتیجه ایجاد نقاط اتصال عرضی فیزیکی افزایش می‌یابد. به این ترتیب با افزایش جرم مولکولی برای رسیدن به درصد مشخصی از اتصالات عرضی، به پراکسید کمتری نیاز است [11,12].
ب) تعداد گروه‌های وینیلی
بنا بر مطالعات میلان لازا 18و همکارانش تعداد گروه‌های وینیلی در طول واکنش ایجاد اتصالات عرضی، کاهش می‌یابد. به این معنی که این گروهها مطابق مکانیزم نشان داده‌شده در شکل 2-6در طول واکنش مصرف می‌شوند.
شکل ‏26 مکانیزم مصرف گروههای وینیلی در طول واکنش ایجاد اتصالات عرضی [13].
به این ترتیب افزایش گروه‌های وینیلی موجب افزایش تعداد نقاط اتصال عرضی شیمیایی شده و باعث می‌شود برای رسیدن به درصد مشخصی از اتصالات عرضی، به پراکسید کمتری نیاز باشد [12,14].
ج) تعداد زنجیر با شاخه بلند19 (LCB )
افزایش تعداد LCB باعث می‌شود که حجم هیدرودینامیکی ماکرومولکول کاهش یابد. کوچک شدن اندازه مولکول باعث می‌شود برهمکنشهای درون مولکولی افزایش و برهمکنشهای بین مولکولی کاهش یابد.کاهش این برهمکنشها موجب افزایش میزان پراکسید لازم برای رسیدن به درصد مشخصی از اتصالات عرضی می‌شود [11].
در شکل 2-7 کاهش اندازه مولکولهای پلی‌اتیلن دارایLCB نسبت به پلی‌اتیلن خطی نشان داده‌شده است.
شکل ‏27 یک شبکه شامل پلی اتلن خطی(سمت چپ) و یک شبکه شامل زنجیرهای پلی‌اتیلن دارای LCB(سمت راست) [11].
2-2-3 بررسی خواص پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در بررسی خواص پلی‌اتیلن اتصال عرضی شده به وسیله‌ی پراکسید که توسط خنکدار و همکارانش، کانگ20 و همکارش و مانلی21 و همکارش انجام شد نتایج زیر به دست آمده است.
الف)خواص مکانیکی
در بررسی خواص مکانیکی پلی‌اتیلن اتصال عرضی شده نمودار تنش-کرنش شکل 2-8 به دست آمده است.
مشاهده شده است که با افزایش درصد پراکسید مدول یانگ و استحکام کششی کاهش می‌یابد. زیرا مدول و استحکام به نواحی بلوری برمیگردندکه با افزایش اتصالات عرضی وکاهش این نواحی،کاهش مییابند. همچنین مشاهده شده است که میزان تغییر طول در نقطه شکست نیز با افزایش درصد پراکسید، کاهش می‌یابد. زیرا با افزایش اتصالات عرضی شیمیایی، محدودیتی بر رفتار کششی اعمال می‌شود. به عبارت دیگر به علت کوتاه شدن طول سگمنتهای موجود برای کشش و کاهش احتمال سرخوردن زنجیرها، تغییر طول در نقطه شکست کاهش می‌یابد [6,15].
ب) خواص حرارتی
در بررسی خواص حرارتی، اثر ایجاد تصالات ‌عرضی بر روی فاز آمورف به کمک DMA و اثر آن روی فاز بلوری به کمک DSC مورد مطالعه قرار گرفته است که نتایج حاصل از آن به شرح زیر است:
با افزایش اتصالات عرضی، کاهش در دمای انتقال شیشهای دیده شده است که به علت کاهش در میزان بلورینگی و افزایش تحرک زنجیرهاست[6].
مطابق نمودار نشان داده شده در شکل 2-9 با افزایش در صد پراکسید، دمای ذوب، دمای کریستالیزاسیون و آنتالپی ذوب کاهش یافته است. که کاهش دمای ذوب به علت کاهش در سایز بلورها و کاهش آنتالپی ذوب به علت کاهش در کل مقدار بلورها گزارش شده است [6,16].
2-3 آنتی اکسیدانت ها
عایق کابل حین فرایند اکستروژن، ایجاد اتصالات عرضی و در زمان سرویس‌دهی با دماهای بالا روبه رو است. اکسیژن با غلظت کم در همه جا حضور دارد. به اندازهای که بتواند به پلیمر حمله کند و با ایجاد تخریب خواص ماده را تضعیف کند. بنابراین لازم است تا سیستم به وسیله‌ی مقدار مناسب پایدارکننده محافظت شود. برای تأمین پایداری حرارتی و اُکسایشی، غلظت کمینهی مشخصی از آنتی اکسیدانت باید در تمام طول عمر محصول در عایق باقی بماند. علاوه بر این برای کمینه کردن نفوذ به لایه‌های هادی اطراف باید سازگاری آنتی اکسیدانت مورد توجه قرار بگیرد. استفاده از سازگار کننده برای کمینه کردن مهاجرت به سطح مواد خام گرانولی که برای تولید کابل در فرایند اکستروژن به کار میروند، اهمیت دارند. در صورت عدم استفاده از آنتی اکسیدانت، اتصال عرضی نابههنگام در اکسترودر رخ می‌دهد که باعث ایجاد نا یکنواختی و نقص در کابل‌های تولیدی می‌شود.انتخاب آنتی اکسیدانتها با توجه به نقش الکتریکی که کابل دارد دارای اهمیت است [5].
در دماهای پایین حضور آنتی اکسیدانت به صورت منفی عمل می‌کند و در بازده پراکسید که نقش افزایش جرم مولکولی را دارد،کاهش دیده می‌شود. با افزایش دما، واکنشهای پارگی زنجیر افزایش مییابند و وجود آنتیاکسیدانت در این شرایط باعث حفظ جرم مولکولی در حضور و عدم حضور پراکسید می‌شود [17].
آنتی اکسیدانت های مورد استفاده در عایق‌های پلی‌اتیلنی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف)آنتی اکسیدانتهای اولیه
ب)آنتی اکسیدانتهای ثانویه
آنتی اکسیدانتهای اولیه رادیکال ها را در مرحله انتشار و قبل از واکنش با پلیمر مختل می‌کنند درحالی‌که آنتی اکسیدانتهای ثانویه با دخالت در مرحلهی شروع تجزیه پراکسید باعث تجزیه آن‌ها به محصولات غیر رادیکالی می‌شوند. البته برخی از آنتی اکسیدانت های ثانویه توانایی جذب رادیکال ها را هم دارند [18].
در کاربردهای پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده مانند استفاده از آن‌ها در صنعت سیم و کابل حضور آنتی اکسیدانتهای اولیه لازم است. برای تکمیل اثر آنها چه در فرایند ایجاد اتصالات ‌عرضی و چه در فرآیند پیرشدگی اُکسایشی-حرارتی22 می‌توان از آنتی اکسیدانتهای ثانویه استفاده کرد.
از جمله آنتی اکسیدانتهای اولیه می‌توان به آنتی اکسیدانتهای فنولی اشاره کرد که خود به سه دسته تقسیم می‌شوند. این دسته‌بندی به صورت زیر است [5] :
• Unhindered
• Semihindered
• Hindeerd
مثال‌هایی از این آنتی اکسیدانت ها در جدول2-2 آورده شده است.
جدول ‏22- نام و ساختار شیمیایی برخی آنتی اکسیدانت ها.
نوع
آنتی اکسیدانتفرمول شیمیاییساختاراولیه
Unhinderdاولیه
Semi
hindered
اولیه
hindered

ثانویه

گاستافسون23 و همکارانش در نمودار نشان داده شده در شکل 2-10 مقایسهای بین این آنتی اکسیدانت ها انجام داده‌اند [5].
بهترین مقاومت در برابر اسکورچ24 برای آنتی اکسیدانت های فنولی unhindered گزارش شده است.
اثر آنتی اکسیدانت های مختلف بر واکنش ایجاد اتصالات ‌عرضی به ساختار مولکولی آن‌ها نیز بستگی دارد. آنتی اکسیدانت های با جرم مولکولی کمتر و ممانعت فضایی کمتر به علت داشتن تحرک بیشتر راحت تر با رادیکال ها واکنش می‌دهند. بنابراین ایجاد اتصالات ‌عرضی را به شدت کاهش میدهند و پایداری را بهبود می‌بخشند. البته لازم به ذکر است که آنتی اکسیدانت های فنولی با جرم مولکولی کم ممکن است در دماهای بالای فرایند به راحتی تبخیر شوند و یا در طول زمان سرویس‌دهی به سطح محصول مهاجرت کنند درحالی‌که آنتی اکسیدانت های با جرم مولکولی بیشتر به علت داشتن سرعت نفوذ پایین در دماهای بالا و در زمان سرویس‌دهی پایداری بیشتری دارند [18].
2-4 نانو کامپوزیت‌ها ی پلیمری
2-4-1 تعاریف اولیه
استفاده از آمیزههای پلیمری متشکل از یک بستر پلیمری و مقداری ماده افزودنی جامد با هدف دستیابی به ویژگیهایی فراتر از پلیمر پایه از دیرباز مورد توجه بوده است. برای دست‌یابی به خواص مورد نیاز جدای از نوع پلیمر، نوع و خصوصیات ساختاری پرکننده مورد استفاده نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در انتخاب پرکننده باید به عوامل مؤثر و کلیدی مانند اندازه ذرات، شکل ذرات، توزیع ذرات، چسبندگی پلیمر -پرکننده، مشکلات استفاده از پرکننده مانند آلودگی ناشی از استفاده آن و قیمت پرکننده توجه کافی نمود.
نتایج تحقیقات انجام‌شده در ده سال گذشته در زمینه مواد نو، نشان داده است که با تغییر در ترکیب و ساختار مواد در مقیاس نانومتری، مواد جدیدی حاصل میشوند که در مقایسه با مواد کامپوزیتی متداول خواص ویژه و بی‌نظیری را ارائه میدهند. در حال حاضر نیز جدیدترین تحقیقات در جهان در زمینه مواد، عمدتاً روی ساخت نانو مواد، نانو کامپوزیت‌ها و بهبود خواص آنها متمرکز شده است .

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید