1-10-3- استفاده از نگه‌دارنده‌ها 24
1-11- نانو پوشش‌های هوشمند تصفیه کننده هوا 24
1-11-1- عملکرد نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید در پوشش‌های تصفیه کننده هوا 24
1-11-2- نانو پوشش‌های هوشمند خود تمیز شونده 25
1-11-3- پوشش‌های آب گریز خود تمیز شونده25
1-11-4- پوشش‌های آب دوست خود تمیز شونده 25
1-11-5- نانو پوشش‌های هوشمند زیست فعال 26
1-12- مدل سینتیکی لانگمویر- هینشل وود 26
1-12-1- تبعیت مدل اصلاح شده لانگمویر- هینشل وود از سینیتیک درجه یک 28
فصل دوم: بخش تجربی

2-1- معرف‌ها و مواد مورد استفاده 30
2-2- دستگاه‌های مورد استفاده 31
2-2-1- سانتریفوژ 31
2-2-2- pHمتر 31
2-2-3- طیف سنج ماورا بنفش- مرئی (UV-VIS) 31
2-2-4- دستگاه فوتوشیمیایی 32
2-3- تهیه محلول 2/0 مولار اسید کلریدریک 33
2-4- تهیه محلول 1/0 مولار پتاسیم هیدروژن فتالات 33
2-5- تهیه محلول 1/0 مولار سدیم هیدروکسید 33
2-6- تهیه محلول 1/0 مولار پتاسیم دی هیدروژن فسفات 33
2-7- تهیه محلول 5/0 مولار پتاسیم هیدروژن فسفات 34
2-8- تهیه محلول 025/0 مولار بوراکس 34
2-9- تهیه محلول‌های بافر باpH های مختلف 34
2-9-1- تهیه محلول با pH برابر 1 34
2-9-2- تهیه محلول با pH برابر 2 34
2-9-3- تهیه محلول با pH برابر 3 34
2-9-4- تهیه محلول با pH برابر 4 34
2-9-5- تهیه محلول با pH برابر 5 34
2-9-6- تهیه محلول با pH برابر 7 35
2-9-7- تهیه محلول با pH برابر 8 35
2-9-8- تهیه محلول با pHبرابر 9 35
2-9-9- تهیه محلول با pHبرابر 10 35
2-9-10- تهیه محلول با pHبرابر 11 35
2-9-11- تهیه محلول با pHبرابر 12 35
2-10- اندازه گیری کمی غلظت معرف شیمیایی آلی 35
2-11- بررسی نوع فوتوکاتالیزور و به دست آوردن بهترین فوتوکاتالیزور برای تخریب
فوتوشیمیایی معرف شیمیایی آلی 36
2-12- بهینه کردن پارامترهای موثر بر واکنش تخریب فوتوشیمیایی ردانین 36
2-12-1- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) 36
2-12-1-1- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز ) بر روی واکنش تخریب
فوتوشیمیایی ردانین در محلول بافری با pH برابر 936
2-12-1-2- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) بر روی واکنش تخریب
فوتوشیمیایی ردانین در محلول بافری با pH برابر 10 36
2-12-1-3- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) بر روی واکنش تخریب
فوتوشیمیایی ردانین در محلول بافری با pH برابر 11 37
2-12-1-4- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) بر روی واکنش تخریب
فوتوشیمیایی ردانین در محلول بافری با pH برابر 12 37
2-12-1-5- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) بر روی واکنش تخریب
فوتوشیمیایی ردانین در محلول بافری با pH برابر 13 37
2-12-2- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) 38
2-12-2-1- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) بر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی
ردانین در محلول بافری با pH برابر 9 38
2-12-2-2- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) بر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی
ردانین در محلول بافری با pH برابر 10 38
2-12-2-3- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) بر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی
ردانین در محلول بافری با pH برابر 12 39
2-12-2-4- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) بر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی
ردانین در محلول بافری با pH برابر 13 39
2-12-3- بررسی اثر مدت زمان تابش نور 39
2-12-3-1- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو تیتانیوم
دی اکسید (آناتاز) در محلول بافری با pH برابر 39
2-12-3-2- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو تیتانیوم
دی اکسید (آناتاز) در محلول بافری با pH برابر 10 40
2-12-3-3- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو تیتانیوم
دی اکسید (آناتاز) در محلول بافری با pH برابر 11 40
2-12-3-4- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو تیتانیوم
دی اکسید (آناتاز) در محلول بافری با pH برابر 12 40
2-12-3-5- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو تیتانیوم
دی اکسید (آناتاز) در محلول بافری با pH برابر 13 41
2-12-4-1- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو روی
اکسید (ZnO) در محلول بافری با pH برابر 9 41
2-12-4-2- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو روی
اکسید (ZnO) در محلول بافری با pH برابر 10 41
2-12-4-3- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو روی
اکسید (ZnO) در محلول بافری با pH برابر 12 41
2-12-4-4- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با نانو روی
اکسید (ZnO) در محلول بافری با pH برابر 1342
2-12-5- بررسی اثر pH محیط واکنش 42
2-12-5-1- بررسی اثر pHبر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی وقتی از نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز)
به عنوان فوتوکاتالیزور استفاده می‌شود 42
2-12-5-2- بررسی اثر pHبر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی وقتی از نانو روی اکسید (ZnO) به
عنوان فوتوکاتالیزور استفاده می‌شود 43
2-13- بررسی سینتیک واکنش فوتوشیمیایی ردانین 43
2-13-1- تعیین درجه واکنش فوتوشیمیایی هنگام استفاده از فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) 43
2-13-1-1- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 9 43
2-13-1-2- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 10 44
2-13-1-3- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 11 44
2-13-1-4- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 12 44
2-13-1-5- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 13 44
2-13-2- تعیین درجه واکنش فوتوشیمیایی هنگام استفاده از فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) 45
2-13-2-1- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 9 45
2-13-2-2- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 10 45
2-13-2-3- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 12 45
2-13-2-4- درجه واکنش فوتوشیمیایی ردانین در pH برابر 13 46
2-14-1- بررسی مدل سینتیکی لانگمویر- هینشل وود وقتی از نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) به عنوان فوتوکاتالیزور استفاده می‌شود 46
2-14-1-1- ردانین در pH برابر 9 46
2-14-1-2- ردانین در pH برابر 10 46
2-14-1-3- ردانین در pH برابر 11 47
2-14-1-4- ردانین در pH برابر 12 47
2-14-1-5- ردانین در pH برابر 13 47
2-14-2- بررسی مدل سینتیکی لانگمویر- هینشل وود وقتی از نانو روی اکسید (ZnO) به عنوان فوتوکاتالیزور استفاده می‌شود 48
2-14-2-1- ردانین در pH برابر 9 48
2-14-2-2 – ردانین در pH برابر 10 48
2-14-3-2- ردانین در pH برابر 12 49
2-14-4-2- ردانین در pH برابر 13 49
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1- رسم منحنی استاندارد معرف آلی مورد نظر جهت اندازه گیری‌های کمی 50
3-1-1- رسم منحنی‌های استاندارد ردانین در pHهای مختلف 50
3-2- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور54
3-2-1- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) بر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی
ردانین در محلول بافری با pHهای مختلف 54
3-2-1-1- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 9 54
3-2-1-2- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 1055
3-2-1-3- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 11 56
3-2-1-4- اثر مقدار فوتوکاتالیزور در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 1257
3-2-1-5- اثر مقدار فوتوکاتالیزور در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 13 58
3-2-2- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) بر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی
ردانین در محلول بافری با pHهای مختلف 59
3-2-2-1- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 959
3-2-2-2- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 1060
3-2-2-3- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 1262
3-2-2-4- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 13 63
3-3- بررسی اثر مدت زمان تابش نور 64
3-3-1- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین در محلول بافری
با pH های مختلف با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (TiO2) 64
3-3-1-1- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 9 با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید 64
3-3-1-2- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 10 با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید 65
3-3-1-3- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 11 با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید 66
3-3-1-4- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 12 با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید 68
3-3-1-5- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 13 با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید 69
3-3-2- بررسی اثر مدت زمان تابش نور بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین در محلول بافری
با pH های مختلف با فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO)70
3-3-2-1- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 9 با فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO)70
3-3-2-2- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 10 با فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) 71
3-3-2-3- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 12 با فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) 72
3-3-2-4- اثر زمان در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 13 با فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) 74
3-4- بررسی اثر pH محیط واکنش 75
3-4-1- بررسی pH بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید75
3-4-2- بررسی pH بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری ردانین با فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) 76
3-5- بررسی سینتیک واکنش تخریب فوتوشیمیایی معرف شیمیایی آلی 77
3-5-1- تعیین درجه واکنش تخریب فوتوشیمیایی ردانین در pH های مختلف با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم
دی اکسید ( آناتاز ) 77
3-5-1-1- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 9 77
3-5-1-2- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 10 78
3-5-1-3- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 11 79
3-5-1-4- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 12 81
3-5-1-5- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 13 82
3-5-2- تعیین درجه واکنش تخریب فوتوشیمیایی ردانین در pHهای مختلف با فوتوکاتالیزور نانو روی
اکسید (ZnO) 83
3-5-2-1- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 9 84
3-5-2-2- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 10 85
3-5-2-3- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 12 86
3-5-2-4- درجه واکنش تخریب ردانین در محلول با pHبرابر 13 87
3-6- بررسی مدل سینتیکی لانگمویر- هینشل وود با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) 89
3-6-1- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 9 89
3-6-2- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 10 90
3-6-3- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 11 991
3-6-4- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 12 93
3-6-5- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 13 94
3-7- بررسی مدل سینتیکی لانگمویر- هینشل وود با فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) 95
3-7-1- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 9 95
3-7-2- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 10 97

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-7-3- مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 12 98
3-7-4 – مدل سینتیکی ردانین در محلول با pH برابر 13 99
3-8- ثابت‌های KA،kr ، kobs در pH های مختلف با مقادیر بهینه کاتالیزور 101
بحث و نتیجه گیری102
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-1- بیان برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نانوذارت4
جدول 3-1- جذب محلول‌های استاندارد ردانین با pHبرابر 9 در طول موج 455 نانومتر 50
جدول 3-2- جذب محلول‌های استاندارد ردانین با pH برابر 10 در طول موج 455 نانومتر 50
جدول 3-3- جذب محلول‌های استاندارد ردانین باpH برابر 11 در طول موج 455 نانومتر 51
جدول 3-4- جذب محلول‌های استاندارد ردانین با pH برابر 12 در طول موج 455 نانومتر 51
جدول 3-5- جذب محلول‌های استاندارد ردانین با pH برابر 13 در طول موج 455 نانومتر51
جدول 3-6- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) در pH برابر9 54
جدول 3-7- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) درpH برابر10 55
جدول 3-8- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) درpH برابر11 56
جدول 3-9- مقدار ردانینباقی مانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) درpH برابر 12 57
جدول 3-10- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) درpH برابر 13 58
جدول 3-11- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در pH برابر 9 60
جدول 3-12- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در pH برابر 10 61
جدول 3-13- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در pH برابر 12 62
جدول 3-14- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف
فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در pH برابر 13 63
جدول 3-15- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر 9 64
جدول 3-16- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر 1066
جدول 3-17- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر 11 67
جدول 3-18- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر12 68
جدول 3-19- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر1369
جدول 3-20- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر 9 70
جدول 3-21- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر 1072
جدول 3-22- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر 1273
جدول 3-23- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در زمان‌های مختلف
در pH برابر1374
جدول 3-24- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در pH های مختلف
با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید ( آناتاز 75
جدول 3-24- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در pH های مختلف
با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید ( آناتاز ) 76
جدول3-26- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 9 77
جدول3-27- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 10 79
جدول3-28- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 11 80
جدول3-29- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 12 81
جدول3-30- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 13 83
جدول3-31- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 9 84
جدول3-32- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 10 85
جدول3-33- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 12 87
جدول3-34- غلظت محلول باقیمانده نسبت به زمان تابش نور ماوراء بنفش- مرئی و محاسبه
Ln(CO/Ct) برای ردانین در pH برابر 13 88
جدول 3-35- تغییرات غلظت نسبت به غلظت‌های اولیه متفاوت ردانین در pH برابر 9 و محاسبه
dt /dc-، R/1، CO/189
جدول 3-36- تغییرات غلظت نسبت به غلظت‌های اولیه متفاوت ردانین در pH برابر 10 و محاسبه
dt /dc-، R/1، CO/191
جدول 3-37- تغییرات غلظت نسبت به غلظت‌های اولیه متفاوت ردانین در pH برابر 11 و محاسبه
dt/dc-، R/1، CO/192
جدول 3-38- تغییرات غلظت نسبت به غلظت‌های اولیه متفاوت ردانین در pH برابر 12 و محاسبه
dt/dc-، R/1، CO/193
جدول 3-39- تغییرات غلظت نسبت به غلظت‌های اولیه متفاوت ردانین در pH برابر 13 و محاسبه

dt/dc-، R/1، CO/195
جدول 3-40- تغییرات غلظت نسبت به غلظت‌های اولیه متفاوت ردانین در pH برابر 9 و محاسبه
dt/dc-، R/1، CO/196
جدول 3-41- تغییرات غلظت نسبت به غلظت‌های اولیه متفاوت ردانین در pH برابر 10 و
محاسبه dt/dc-، R/1، CO/197
جدول 3-42- تغییرات غلظت نسبت به غلظت‌های اولیه متفاوت ردانین در pH برابر 12 و محاسبه
dt/dc-، R/1، CO/199
جدول 3-43- تغییرات غلظت نسبت به غلظت‌های اولیه متفاوت ردانین در pH برابر 13 و محاسبه
dt/-dc،R /1، CO/1100
جدول 3-44- اثرات pH بر روی ثابت‌های KA، kr، kobs در واکنش تخریب فوتوشیمیایی ردانین با
فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز)101

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید