2-1-4-5. ترکیب شیمیایی20
٢-١-۴-۶. مشخصات اسانس21
٢-١-۴-٧. اجزای تشکیل دهنده اسانس21
٢-١-۴-٨. خواص درمانی22
٢-١-۴-٩. آثار فارماکولوژیکی24
بخش دوم: گیاه پالایی و انواع آن
٢-٢-١. آلودگی محیط زیست26
٢-٢-٢. تکنیک‌های بر طرف کننده آلودگی‌های فلزات سنگین29
٢-٢-٣. گیاه پالایی30
٢-٢-۴. تاریخچه گیاه پالایی30
٢-٢-۵. گیاه پالاینده‌ها31
٢-٢-۶. تکنولوژی‌های گیاه پالایی31
٢-٢-۶-١. Rhyzofiltiration 32
٢-٢-۶-٢Phytostabilization .33
٢-٢-۶-٣Phytovolatilization .34
٢-٢-۶-۴Phytoextraction .36
٢-٢-۶-۵Phytodegration .37
٢-٢-7. گیاه پالاینده‌های زیستی38
بخش سوم: فلزات
٢-٣-١. فلزات سنگین41
٢-٣-٢. جذب41
٢-٣-٣. توزیع و تجمع43
٢-٣-۴. دفع43
٢-٣-۵. مکانیسم اثر45
٢-٣-۶. فاکتورهای مؤثر بر سمیت47
بخش چهارم: سرب
٢-۴-١. معرفی52
٢-۴-٢. اثرات55
2-4-3. پایش بیولوژیک66
بخش پنجم: کادمیوم
٢-۵-١. معرفی و اثرات70
٢-۵-٢. پایش بیولوژیک72
بخش ششم: مطالعات دیگران
٢-۶-١. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه جذب فلزات سنگین توسط گیاهان75
فصل سوم: مواد و روش‌ها
بخش اول: اصول و مبانی کار
3-1-1. تاریخچه و مقایسه روش‌ها.80
3-1-2. مواد مورد نیاز83
3-1-3. تجهیزات مورد نیاز84
3-1-4. لوازم مورد نیاز84
بخش دوم: روش کار
3-2-1. جمع‌آوری نمونه‌ها87
3-2-2. تهیه محلول‌ها88
3-2-3. تهیه استانداردها88
3-2-4. آماده‌سازی نمونه‌‌های خاک89
3-2-5. آماده‌سازی نمونه‌های برگ و ریشه89
3-2-6. تعیین مقداد سرب و کادمیوم نمونه‌ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی90
3- 2-7. آنالیز آماری داده‌ها92
فصل چهارم: نتایج
۴-١. سطح کادمیوم و سرب در نمونه‌ها94
۴-٢. محاسبه فاکتور Bio-concentration102
۴-٣. محاسبه ضریب انتقال102
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات
۵-١. بحث104
۵-٢. نتیجه‌گیری108
۵-٣. پیشنهادات109
منابع111
خلاصه انگلیسی120
ضمائم122
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1-1. ترکیبات عمده تشکیل دهنده اسانس اسطوخودوس با روش (GC/MS)21
جدول 2-3-1. اندام‌های هدف فلزات و شبه فلزات50
جدول 2-4-1. مصارف صنعتی سرب و ترکیبات معدنی سرب54
جدول 3-1-1. مواد مورد نیاز84
جدول 3-1-2. تجهیزات مورد نیاز84
جدول 3-1-3. لوازم مورد نیاز85
جدول 3-2-1. پارامتر‌های دستگاهی جهت خواندن میزان سرب و کادمیوم موجود در نمونه‌ها92
جدول ۴-١. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های ریشه (mg/kgDW)94
جدول ۴-٢. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های خاک گلدان (mg/kgDW)94
جدول ۴-٣. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های برگ جوان (mg/kgDW)95
جدول ۴-۴. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های برگ مسن (mg/kgDW)95
جدول ۴-۵. حد مجاز سرب و کادمیوم موجود در خاک بر اساس استاندارد EPA (2003) بر حسب ppm 95
جدول ۴-۶. فاکتور BCF آلاینده‌های سرب و کادمیوم از خاک به ریشه 102
جدول ۴-٧. ضریب انتقال آلاینده سرب و کادمیوم از ریشه به برگ‌های گیاه102
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-١. میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در نمونه‌های ریشه اسطوخودوس96
نمودار ۴-٢. میزان آلاینده سرب در نمونه‌های ریشه اسطوخودوس96
نمودار ۴-٣. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در ریشه اسطوخودوس با میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در خاک در فاصله ۶٠ روز97
نمودار ۴-۴. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های جوان با خاک در فاصله۶٠ روز97
نمودار ۴-۵. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های مسن با خاک در فاصله۶٠ روز98
نمودار ۴-۶. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در ریشه اسطوخودوس با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در خاک در فاصله ۶٠ روز98
نمودار ۴-٧. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های جوان اسطوخودوس با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در خاک در فاصله ۶٠ روز99
نمودار ۴-٨. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های مسن اسطوخودوس با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در خاک در فاصله ۶٠ روز99
نمودار ۴-٩. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های جوان با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ۶٠ روز 100

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار ۴-١٠. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های جوان با میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ۶٠ روز100
نمودار ۴-١١. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های مسن با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ۶٠ روز 101
نمودار ۴-١٢. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های مسن با میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ۶٠ روز 101
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1-1. اسطوخودوس24
شکل 2-1-2. ریشه اسطوخودوس 24
شکل 3-1-1. دستگاه جذب اتمی83
شکل 3-2-1. منحنی کالیبراسیون Pb91
شکل 3-2-3. منحنی کالیبراسیون Cd91
خلاصه فارسی
مقدمه: آلودگی خاک با فلزات سنگین یک مسأله مهم است که این عناصر سمی‌ می‌تواند در اکوسیستم زمینی منتقل شود وخطر بالقوه بر کیفیت غذا و سلامت، محیط زیست داشته باشد. آلودگی خاک با فلزات سمی‌ سنگین در طول چند سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. تکنولوژی گیاه پالایی شامل استخراج فلزات به خصوص فلزات سمی‌ سنگین توسط ریشه‌های گیاه و در نهایت انتقال آنها به شاخه‌ها و ساقه‌ها به منظور حذف آلاینده‌ها از خاک می‌باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثر گیاه اسطوخودوس با نام علمی Lavandula angustifolia برای استخراج فلزات سنگین و بهبود بخشیدن خاک آلوده در شرایط مختلف انجام شد.
مواد و روش‌ها: خاک و ریشه و برگ 30 گیاه اسطوخودوس هم سن که با مقدار مشخص سرب و کادمیوم آلوده شده مورد ارزیابی قرار گرفت. محتویات فلزات سنگین سرب و کادمیوم درخاک، ریشه‌های گیاه و برگ‌های گیاه در فواصل زمانی 60،40،20،10،0 روز با روش هضم مرطوب و با استفاده از دستگاه جذب اتمی‌ شعله در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه واحد علوم دارویی تشخیص داده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده گیاه اسطوخودوس از قدرت گیاه پالایی بالایی در جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم برخوردار است. بهترین نتایج نمونه‌های مختلف برای جذب سرب و کادمیوم در خاک pH=6/3 بود. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معناداری در قدرت جذب سرب و کادمیوم در فاصله زمانی ١٠ روز اول تا روز60 وجود دارد. به طوری که در 10 روز اول سرب و کادمیوم موجود در خاک به ترتیب 4329/76، 8921/6 و در ریشه‌ها به ترتیب 7541/21، 4444/2 و در برگ‌های جوان 0098/31، 2188/1 و در برگ‌های مسن 8634/29، 3471/0 می‌باشد. در روز 60 نیز در خاک 3431/30، 0019/3 و در ریشه‌ها 2311/43، 7891/3 و در برگ‌های جوان 3981/75، 1291/7 و در برگ‌های مسن 7778/59، 5547/2 می‌باشد. (واحد اعداد mg/kgDW) که نشان می‌دهد قدرت جذب سرب و کادمیوم در گیاه رو به افزایش است. این فناوری می‌تواند یک وسیله کم هزینه برای کنترل آلودگی گسترده زیست محیطی فراهم کند. بنابر نتایج حاصل شده این گونه قادر به جذب مقادیر بالایی از آلاینده‌های سرب و کادمیوم در یک زمان نسبتاً کوتاهی است.
کلید واژه: گیاه پالایی، فلزات سنگین، اسطوخودوس، محیط زیست، آلودگی خاک.
مقدمه
گیاه پالایی یک فن‌آوردی جدید می‌باشد که برای جمع‌آوری فلزات سنگین از خاک باتلاق‌ها و حتی تالاب‌ها استفاده می‌شود. گیاه پالایی عرضه می‌کند یک روش اقتصادی مناسب را برای آزمایشات فرسایش خاک و روش‌های خاک‌ورزی. بطور پیوسته انباشتگی فلزات سنگین در محصول گیاهان با اصلاح خاک آنها مؤثر است که در مقادیر بالای توده زنده Biomass فلزات سنگین در خاک‌ها ابتکاری مناسب است.
گیاه پالایی با استفاده از مهندسی گیاهان سبز شامل گونه‌های علفی و چوبی برای برداشت مواد آلاینده از آب و خاک یا کاهش خطرات آلاینده‌های محیط زیست نظیر فلزات سنگین، عناصر کمیاب، ترکیبات آلی و مواد رادیواکتیو به کار برده می‌شود. مهم‌ترین ترکیبات معدنی آلاینده، فلزات سنگین بوده و میکروارگانیسم‌های خاک قادر به تجزیه آلاینده‌های آلی هستند، اما برای تجزیه میکروبی فلزات نیاز به آلی شدن با تغییرات فلزی آنها وجود دارد که امروزه از گیاهان برای این بخش استفاده می‌شود.
فلزات سنگین غیر ضروری شامل آرسنیک، آنتیمون، کادمیم، کرم، جیوه و سرب است که این فلزات در رابطه با آلودگی خاک و آب‌های سطحی بسیار مهم هستند و مورد توجه علم گیاه پالایی قرار می‌گیرند.
گیاهان ۳ راهبرد پایه برای رشد در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین دارند. گونه‌هایی که از ورود فلزات به بخش‌های هوایی خود جلوگیری کرده یا غلظت فلزات را در خاک پایین نگه می‌دارند، گونه‌هایی که فلزات را در اندام‌های هوایی خود تجمع داده و دوباره به خاک بر می‌گرداند و گیاهانی که می‌توانند فلزات را در اندام‌های هوایی خود تغلیظ کرده به طوری که چندین برابر غلظت فلز در خاک شود و گیاهانی که غلظت بالایی از آلاینده‌ها را جذب کرده و در ریشه، ساقه یا برگ‌هایشان تغلیظ می‌کنند.
گیاه پالایی از رهیافت‌های نوین در علوم کشاورزی است که به مبحث پاکسازی خاک‌های آلوده به عناصر آلوده کننده نظیر فلزات سنگین، مواد نفتی و … می‌پردازد.
از آنجا که در طی تحقیقات فراوان مشخص شده است که گیاهان اسانس‌دار از یک سو قابلیت جذب بالای فلزات سنگین از خاک را داشته و از سوی دیگر این فلزات سنگین به اسانس آنها وارد نمی‌شود، می‌توان از این گیاهان برای تولید محصول اقتصادی در زمین‌های آلوده استفاده کرده و هیچگونه نگرانی بهداشتی در این زمینه نداشت.
با توجه به مطالب فوق، در سال‌های اخیر گیاهان دارویی، علی‌الخصوص گیاهان اسانس‌دار مثل خانواده نعناعیان Lamiaceae و خانواده چتریانApiaceae بعنوان گزینه‌های مهم گیاه پالایی در دنیا مطرح هستند.
اسطوخودوس با نام علمی ‌Lavandula angustifolia ازخانواده Lamiaceae می‌باشد.
گونه‌های مختلف اسطوخودوس گیاهانی خشبی چند ساله هستند. تا کنون حدود 48 گونه از اسطو خودوس شناسایی شده است. اسطوخودوس در بیشتر نقاط دنیا به حالت خودرو می‌روید، مخصوصاً در جنوب فرانسه مناطق مدیترانه و در تورنتو به مقدر زیاد وجود دارد و بسته به شرایط محیط و خاک به انواع مختلف ظاهر می‌شود.
اسطوخودوس گیاهی است چندین ساله به ارتفاع حدود نیم متر با برگ‌های متقابل، باریک، دراز، سبز رنگ و پوشیده از کرک‌های سفید پنبه‌ای. گل‌های آن به رنگ بنفش و به صورت سنبله است. قسمت مورد استفاده این گیاه، گلها و سرشاخه‌های گلدار آن است. اسطوخودوس بوی بسیار مطبوعی دارد. طعم آن تلخ است و بعلت بوی مطبوع آن در عطرسازی مصرف می‌شود.
فصل اول
کلیات
١-١. هدف از انجام پایان‌نامه
با افزایش صنعتی شدن کشورها و به خصوص کشورهای جهان سوم که در حال صنعتی شدن هستند افزایش آلاینده‌های صنعتی و آلودگی‌های زیست محیطی یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی انسانها و تهدیدکننده سلامتی بشر امروزه و نسل‌های آتی می‌باشد. از جمله این آلاینده‌های شیمیایی کادمیوم و سرب می‌باشد که از طرق مختلف از جمله فاضلاب‌های صنعتی، عملیات استخراج معدن، ذوب فلزات و همچنین با افزایش وسایل نقلیه موتوری درجوامع و در نتیجه آلوده شدن هوا و بالطبع آن آلودگی خاک و سپس آلودگی محیط زیست حادث می‌شود. حضور و تجمع این عناصر سنگین در بدن انسان موجب بروز بیماری‌های مختلف از جمله سرطان‌های مختلف که در جوامع بشری امروز بسیار شایع است می‌شود. تصفیه بیولوژیک خاک هم بسیار پرهزینه است و هم موجب از بین رفتن ترکیب بیولوژی خاک می‌شود به همین منظور امروزه از روش گیاه پالایی خاک که روشی بسیار بی‌خطر و مفید است برای پالایش خاک از عناصر سنگین استفاده می‌شود با توجه به اینکه قدرت گیاه پالایی گیاه اسطوخودوس تا به حال بررسی نشده است ضرورت این تحقیق دیده شد.
1-2. بیان مسأله
کادمیوم و سرب جزو فلزات سنگین طبقه‌بندی شده که از منابع مختلف به ویژه مصرف کودهای فسفری با غلظت بالا، فاضلاب‌های صنعتی، عملیات استخراج معدن، ذوب فلز و مواد مادری به خاک افزوده می‌شوند و موجب آلودگی محیط زیست می‌گردند. (42،10)
گیاه پالایی روشی مؤثر، اقتصادی و دوستدار محیط زیست برای پالایش خاک‌های آلوده می‌باشد. گیاه پالایی یک تکنولوژی رو به گسترشی است که از 10 سال پیش جنبه‌های کاربردی آن در تمام دنیا آغاز گردید و آن شامل پالایش آلودگی‌های ارگانیک، غیرارگانیک و مواد رادیواکتیویته می‌باشد. این تکنیک پایدار و ارزان خیلی سریع به عنوان یک راه‌حل جایگزین برای روش‌های تصفیه سنتی رواج پیدا کرد. (3،39) در بیشتر سایت‌های آلوده گونه‌های گیاهی علفی و مقاومی وجود دارد و پالایش توسط آنها و سایر گونه‌های غیرخوراکی به‌ویژه گونه‌های زینتی به دلیل عدم وارد شده به شبکه زنجیره غذایی یک روش ایمن تصفیه بیولوژیکی می‌باشد. پس از طی شدن زمان پالایش گیاهان برداشت شده و می‌توانند به منظور کاهش حجم بقایای مواد آلوده گیاهی، متراکم شده و سپس در شرایط کنترل شده دفن و سوزانده می‌شوند که خاکستر آنها نیز می‌تواند به عنوان یک سنگ معدن زیستیbio-ore به منظور احیای مجدد فلزات مورد استفاده قرار گیرند. اما به هر حال در این تکنیک نیز یکسری محدودیت‌هایی وجود دارد. (3،39) از موارد قابل توجه آن است که به هر حال گیاهان برای استخراج و انباشت مواد آلوده پتانسیل خاصی دارند. همچنین پس از طی مدتی این بقایای آلوده باید برداشت و مدفون یا سوزانده شوند که ایجاد عدم شرایط بازگشت مجدد این فلزات به خاک و نشت مواد آلوده به محیط ضروری می‌باشد. عموماً گیاه‌های فراانباشت شناخته شده دارای بیومس پایین، رشد کند و سیستم ریشه‌ای سطحی‌اند که پتانسیل گیاه پالایی را پایین می‌آورد. عواملی مانندpH خاک و آب در فراهمی زیستی فلزات سنگین برای گیاهان بسیار تأثیرگذار است و هنوز مطالعات تکنیکی بسیاری برای شناسایی گیاهان فراانباشت برای پالایش آلودگی‌های چندگانه در مناطق آلوده مورد نیاز است. (3،39)
گیاهانی مانند خردل هندی، آفتابگردان، تنباکو، چاودار و ذرت دارای این توانایی هستند. آنها دارای قدرت جذب سرب از فاضلاب هستند که در این میان، آفتابگردان بیشترین قدرت و توانایی را دارد. در روش دیگری با استفاده از قدرت ریشه، محدودکردن تحرک و قابلیت دسترسی آلاینده‌ها در خاک صورت می‌گیرد. این روش معمولاً برای کاهش آلودگی در خاک، رسوب و لجن استفاده می‌شود و از طریق جذب، رسوب، کمپلکس و یا کاهش ظرفیت انجام می‌پذیرد. (3،19،24)
و اما اسطوخودوس گیاهی است چندین ساله به ارتفاع حدود نیم متر با برگ‌های متقابل، باریک، دراز سبز رنگ و پوشیده از کرک‌های سفید پنبه‌ای. گل‌های آن به رنگ بنفش و بصورت سنبله می‌باشد. اسطوخودوس بوی بسیار مطبوعی دارد، اسانس اسطوخودوس که از تقطیر گل و سرشاخه‌های گلدار این گیاه بدست می‌آید مایعی است زرد رنگ یا زرد مایل به سبز که دارای بوی مطبوعی است. این گیاه از خانواده‌ی نعناع بوده و دارای اسانس معطری است که به عنوان آرام‌بخش، برطرف کننده‌ی دردهای معده و تب‌بر، استفاده می‌شود. اسانس اسطوخودوس دارای حدود 40% استات لینالیل است همچنین در آن ترکیباتی نظیر اسید بوتیریک، اسید پروپیونیک و اسید والریک، لینالول آزاد و ژرامبول وجود دارد. سر شاخه‌های گل‌دار این گیاه دارای 3-1 درصد اسانس می‌باشد که ترکیبات گونه و واریته‌های مختلف آن، ممکن است به کلی متفاوت باشد. اسانس اسطوخودوس اکثراً حاوی لینالول، به میزان 20 تا 35 درصد، لینالیل استات به میزان 30 تا 55 درصد، اوسی من،کامفر و کاریوفیلن اکساید است. از دیگر ترکیبات گیاه، می‌توان تانن به میزان 5 تا 10 درصد و کومارین، فلاوونوئیدها و فیتواسترول‌ها را نام برد.
چون اسانس آن از مصرف بالایی در صنایع داروسازی و آرایشی- بهداشتی برخوردار است، در سطوح وسیعی کشت می‌شود. در ایران نیز، همین گونه کشت می‌شود و در بسیاری از پارک‌ها و مناطق سبز تهران، در سال‌های اخیر توسعه داده شده است. اسانس اسطوخودوس و اسانس تقطیر و تصحیح شده (خالص) و اسانس سنبله اسطوخودوس در عطریات، تا غلظت 2/1 درصد به کار می‌رود. (11،12)
1-3. ضرورت و اهمیت موضوع
آلودگی خاک با فلزات سنگین یکی از مشکلات مهم زیست محیطی در جوامع امروزی است. منابع طبیعی و فعالیت‌های انسانی، فلزات سنگین را به محیط وارد می‌نمایند. ذوب ترکیبات فلزی، احتراق سوخت‌های فسیلی در موتورهای وسایل نقلیه و نیروگاه‌های فسیلی تولید برق اصطکاک و سایش لنت ترمزها و آزاد شدن آزبست یا پنبه کوهی همچنین پساب‌های کارخانه‌های ذوب فلز و پساب‌های کارخانه‌ها فلزات را در محیط منتشر می‌کنند. (49) همچنین از طریق فعالیت آتشفشان‌ها و فعالیت‌های انسانی در زمینه صنعت و معدن و حرکت عناصر توسط باد و آب و فرسایش به محیط زیست راه می‌یابند. (50)
علاوه بر موارد ذکر شده بر اثر فعالیت‌های کشاورزی و استفاده از حشره‌کش‌ها و قارچ‌کش‌ها عناصر سمی‌ به محیط وارد می‌شوند شایان ذکر است که استفاده از کودهای شیمیایی از جمله کودهای (N, P, K) که دارای عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم هستند و استفاده رایجی در کشاورزی دارند سبب آزاد آلوده شدن محیط زیست و آب‌های زیرزمینی می‌شوند به خصوص استفاده از کودهای ازته که حلالیت بالایی در آب دارند و کشاورزان بی‌مهابا در کشورهای در حال توسعه از آنها استفاده می‌کنند یکی از معضلات بسیار بزرگ در آلوده شدن آب‌های زیرزمینی و آلوده شدن آبها به نیترات می‌باشند که یکی از عوامل عمده تولید سرطان در بسیاری از کشورها می‌باشد. (50)
عناصر سمی ‌بر روی بسیاری از اعضای مهم و حیاتی بدن اثر می‌گذارند از جمله بر روی غدد هورمونی، کبد، کلیه‌ها، آنزیم‌های سیستم گوارشی دستگاه ایمنی، اعصاب مرکزی و … به همین جهت پالایش خاک از این عناصر سمی‌ ضروری می‌باشد، روش‌های شیمیایی و سنتی روش‌هایی پرهزینه می‌باشند که باعث تخریب محیط بیولوژی خاک می‌شوند. (50)
گیاه پالایی تکنیک پالایشی است که شامل جذب، تغییر شکل، تجمع و یا تصعید آلاینده‌ها با کمک گیاهان برای زدودن آلودگی‌های آب، خاک، و هوا می‌باشد. این روش را برای زدودن آلودگی‌های نفتی نیز بکار می‌برند. (54،57،7) گیاه پالایی با استفاده از مهندسی گیاهان سبز شامل گونه‌های علفی و چوبی برای برداشت مواد آلاینده از آب و خاک یا کاهش خطرات آلاینده‌های زیست محیطی نظیر فلزات سنگین، عناصر کمیاب، ترکیبات آلی و مواد رادیواکتیو به کار برده می‌شود. مهمترین ترکیبات معدنی آلاینده، فلزات سنگین بوده و میکروارگانیسم‌های خاک قادر به تجزیه آلاینده‌های آلی هستند، اما برای تجزیه میکربی فلزات نیاز به آلی شدن یا تغییرات فلزی آنها وجود دارد که امروزه از گیاهان برای این بخش استفاده می‌شود. اگرچه دغدغه دیگر برای کارشناسان، نحوه استفاده از گیاهانی است که به این شکل آلوده می‌شوند، اما راهکار تولید انرژی به عنوان یکی از ضروری‌ترین بخش‌های زندگی امروز، دریچه دیگری را برای دانشمندان باز کرد از دیدگاه جهانی پس از آب و هوا، پوسته خاک، سومین جزء عمده محیط زیست انسان تلقی می‌شود. خاک علاوه بر اینکه پایگاه موجودات خشکی زی بویژه جوامع انسانی است، محیط منحصر به فردی برای زندگی انواع حیات بخصوص گیاهان به شمار می‌رود، بر خلاف آب و هوا آلودگی خاک از نظر ترکیب شمیایی به آسانی قابل اندازه‌گیری نبوده و یک خاک پاک یا خالص تعریف‌پذیر نیست بنابراین ناگزیریم مسائل بالقوه آلودگی خاک را در چارچوب پیش‌بینی خطرات و صدمات احتمالی در کارکرد خاک مطالعه کنیم. با توسعه طرح‌های انسان ساخت و آلوده شدن خاک‌ها به وسیله فلزات سنگین، ساختار خاک برای رشد و توسعه گیاهان مسموم و خطرناک می‌شود و تنوع زیستی خاک را نیز بهم می‌ریزد. در روش گیاه پالایی، گیاهان بر اساس مکانیسم جذب طبقه‌بندی و آلودگی خاک به فلزات سنگین به کمک روش‌های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی کاهش داده می‌شود. بر اساس تحقیقات دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، رفع آلودگی خاک معمولاً با 2 روش خارج از محل و در محل صورت می‌گیرد. در روش خارج از محل، خاک آلوده به مکان دیگری انتقال یافته و پس از رفع آلودگی به مکان اولیه برگردانده می‌شود. در روش دیگر که نیاز به جابه جایی و انتقال ندارد آلاینده‌ها با آلی شدن، از قابلیت جذب زیستی آنها کاسته می‌شود، برای کاهش آلودگی آلاینده‌های معدنی در خاک می‌توان از روش‌های آلی کردن، کمپلکس کردن و افزایش خاک بوسیله آهک استفاده کرد اما بیشتر این روش‌ها گران بوده و سبب تخریت محیط زیست می‌شوند. در فناوری استفاده از گیاهان با عنوان گیاه پالایی، از گیاهان سبز و ارتباط آنها با میکروارگانیسم‌های خاک برای کاهش آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی استفاده می‌شود. این فناوری می‌تواند برای رفع هر دو نوع آلاینده خاک یعنی معدنی و آلی به کار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاربرد تکنیک‌های فیزیکوشیمیایی، سبب از میان رفتن میکروارگانیسم‌های مفید خاک مانند تثبیت کننده‌های نیتروژن میکروریزا می‌شود که در نتیجه فعالیت‌های بیولوژیکی خاک را ضعیف می‌کند و در مقایسه با تکنیک گیاه پالایی، بسیار هزینه‌بر است. در روش ریزوفیلتراسیون، از گیاهان خاکی و آبی استفاده می‌شود که آلاینده‌های منابع آبی آلوده با غلظت کمتر در ریشه‌هایشان تغلیظ یا رسوب می‌کنند که این روش بخصوص برای فاضلاب‌های صنعتی، رواناب کشاورزی و یا فاضلاب معدن اسیدی کاربرد دارد و برای فلزاتی مانند سرب، کادمیم، مس، نیکل، روی و کرم مناسب است. گیاهانی مانند خردل هندی، آفتابگردان، تنباکو، چاودار، و ذرت دارای این توانایی هستند. آنها دارای قدرت جذب سرب از فاضلاب هستند. (7،54،57،19،3،39)
در این میان انتظار می‌رود گیاه اسطوخودوس با نام علمی ‌(Lavandula angustifolia) از خانواده (Lamiacea) دارای خاصیت گیاه پالایی می‌باشد و با توجه به اینکه آلودگی وارد اسانس نمی‌شود به بررسی خاصیت گیاه پالایی و قدرت جذب آن در فواصل زمانی مشخص در این تحقیق پرداختیم.
1-4. هدف اصلی
تعیین میزان سرب و کادمیوم در ریشه و برگ گیاه اسطوخودوس با نام (Lavandula angustifolia) در خاک‌های آلوده به این فلزات سنگین در فواصل زمانی مشخص و یافتن ارتباط قدرت انتقال و جذب ریشه گیاه.
فصل دوم
مروری بر متون گذشته
بخش اول
گیاه اسطوخودوس و انواع آن
2-1-1. اسطوخودوس
اسطوخودوس با نام علمی ‌Lavandula angustifolia که در عربی به لونده اصلیه و خزامی ‌معروف است، گیاهی است دائمی ‌با بوته‌ای به ارتفاع تا حدود یک متر و ساقه‌هایی چهارگوش که در قسمت‌های پایین، چوبی می‌شوند. برگ‌های این گیاه باریک، نوک تیز و به طور متقابل بر روی ساقه قرار می‌گیرند. گل‌های اسطوخودوس آبی مایل به بنفش هستند که به صورت مجتمع در انتهای ساقه قرار می‌گیرند. (11،12) قسمت هوایی گیاه دارای بوی نافذی است که با له کردن برگ‌ها، لای انگشتان بیش‌تر استشمام می‌شود. قسمت مورد استفاده‌ی گیاه، اندام‌های هوایی، به خصوص گل و برگ آن است. با وجودی که این گیاه در بسیاری از نقاط جهان به حالت خودرو می‌روید، ولی چون اسانس آن از مصرف بالایی در صنایع داروسازی و آرایشی- بهداشتی برخوردار است، در سطوح وسیعی کشت می‌شود. در ایران نیز، همین گونه کشت می‌شود و در بسیاری از پارک‌ها و مناطق سبز تهران، در سال‌های اخیر توسعه داده شده است. این محصول شامل قطعات خرد شده از ساقه‌های چهارگوش کمی ‌سفید رنگ، برگ‌های منشعب دندانه‌دار، کاسبرگ و گلبرگ آبی متمایل به قرمز گیاه می‌باشد. (11،12)
2-1-2. تاریخچه اسطوخودوس
اسطوخودوس در طب عامیانه، از دیرباز به عنوان ضداسپاسم، ضدنفخ، مدر و تقویت کننده‌ی عمومی ‌به کار می‌رفته است. از عصاره‌ی گیاه برای درمان مشکلات متفاوتی نظیر: جوش (آکنه) و میگرن استفاده می‌شود. گرچه اسطوخودوس، تولید صفرا و جریان آن را درون روده افزایش می‌دهد، ولی مهم‌ترین استفاده آن درمان بیماری‌های صفراوی نیست. این گیاه در برخی از قسمت‌های اسپانیا، به طور گسترده‌ای به عنوان ضددیابت مصرف می‌شود، هم چنین در برخی از فراورده‌های گیاهی ضددیابت به کار می‌رود. برگ و گل تازه‌ی گیاه را برای درمان سردرد، روی پیشانی و به منظور مداوای دردهای روماتیسمی‌ بر روی مفاصل می‌گذارند. برای معالجه سرماخوردگی گل‌های گیاه را بخور می‌دهند. زنان کشور شیلی، برای به جریان انداختن قاعدگی یا افزایش خون‌ریزی، چای آن را می‌نوشند. هم چنین این گیاه دارای خاصیت ضداضطراب و صفراآور نیز می‌باشد. در منابع جدید، اثر ضد دیابت برای آن نیز قائل شده‌اند. (11،12،15)
اسطوخودوس معمولاً به شکل دم کرده، جوشانده، و یا روغن آن برای درمان درد عصب، به طور خوراکی و یا موضعی استفاده می‌شود. امروزه روغن و عصاره‌ی گیاه، در رایحه‌های دارویی و لوازم آرایشی به کار می‌رود. از آن جا که روغن سنبله‌ی اسطوخودوس ارزان است، در تولید صابون مصرف می‌شود؛ هر چند نسبت به روغن اصل اسطوخودوس از کیفیت پایین‌تری برخوردار است. اسانس اسطوخودوس و اسانس تقطیر و تصحیح شده (خالص) و اسانس سنبله اسطوخودوس در عطریات، تا غلظت 2/1 درصد به کار می‌رود. مقدار کمی‌از روغن گیاه (004/0-002/0 درصد) برای طمع غذا مصرف می‌شود. چند منظورگی اسطوخودوس در فرآورده‌های متنوع آن از جمله رایحه‌ی عطرها، محصولات حمام، فرآورده مراقبت از مو، صابون‌های بهداشتی، پاک کننده‌ها، فرمولاسیون‌های موضعی، مشتقات سنتزی و اشکال تولیدی دیده می‌شود. (11،12،15)
2-١-٣. استفاده دارویی از انواع اسطوخودوس
در نقاط مختلف دنیا از گونه‌های مختلف اسطوخودوس، استفاده‌ی دارویی به عمل می‌آید که مهم‌ترین آن‌ها شامل: Lavandula latifolia، Lavandula stoeches، Lavandula dentate، Lavandula pubescens می‌باشند.
این گونه‌ها دارای اثرات مشابهی هستند. طبق شرح کتاب جناب آقای دکتر امین، گیاهی که در بازار سنتی ایران به نام اسطوخودوس معروف است، سر شاخه‌های گلدار گیاه Nepeta menthoides می‌باشد. این گیاه از خانواده‌ی نعناع بوده و دارای اسانس معطری است که به عنوان آرام‌بخش، برطرف کننده‌ی دردهای معده و تب‌بر، استفاده می‌شود. اسطوخودوس، التیام بخش سوختگی، وقتی قسمتی از بدن دچار سوختگی می‌شود، به اسطوخودوس فکر کنید. دکتر کریستین سی یور ترانکا، دکتر داروساز می‌گوید: “روغن گیاه اسطوخودوس عملکرد قابل ملاحظه‌ای در روند احیای پوستی دارد. از نظر ترکیب شیمیایی دارای اسانس روغنی فرار (بیش از 30%) که حاوی بیش از 40 ترکیب شامل استات لینالیل (30%-60%)، سینوئل (10%)، لینالول، برنئول، فلانوئید‌ها، تانن‌ها و کومارین‌ها می‌باشد. (11،12،15)
٢-١-۴. اسطوخودوس Lavendula angustifolia
اسطوخودوس یا اسطوقدوس (معرب واژه لاتین استوخاس)‏، گیاهی است از سرده لاواندولا که برگش شبیه برگ صعتر و از آن درازتر و باریکتر و گلش مایل به بنفش و ساقش واحد و باریک و بی‌شاخ و در قد کمتر از شبری و قبه او متراکم از اجزاء شبیه به جو و بی‌تخم و مایل به سرخی و تند طعم و با اندک تلخی نام‌های دیگر آن: خرام، خیر دشتی، شاهسپرم رومی، آنس الارواح، لاوند، ممسک الارواح، ضُرم، زغلیل، رزالذهب، خیری، خرام، خرامی، آلاله تلخ، گل‌لاوند، شاه اسپرم روی می‌باشد. (11و12)
٢-١-۴-١. خصوصیات مورفولوژی اسطوخودوس
اسطوخودوس گیاهی است چندین ساله، به ارتفاع حدود نیم متر با برگ‌های متقابل، باریک، دراز، سـبزرنگ و پوشیده از کرک‌های سفید پنبه‌ای- گل‌های آن به رنگ بنفش و به صورت سنبله می‌باشد. اسطوخودوس گیاهی است از خاندان لوندر، طعم تلخ، تخم‌هایش شبیه ارزن، کوچک و زرد می‌باشد. قسمت مورد استفاده‌ی این گیاه، گل‌ها و سرشاخه‌های گلدار آن است. اسطوخودوس بوی بسیار مطبوعی دارد و به همین دلیل در عطرسازی مصرف می‌شود، ولی طعم آن تلخ است. اسانس اسطوخودوس که از تقطیر گل و سرشاخه‌های گلدار این گیاه به دست می‌آید مایعی است زرد رنگ یا زرد مایل به سبز که دارای بوی نامطبوعی است. اگر از قسمت‌های مختلف آن گرفته توسط دست مالش داده شود، بوی مخصوص کافور به مشام می‌رسد، تقریباً از هر (160) کیلوگرم آن یک کیلوگرم اسانس بدست می‌آید، اسانس آن برنگ زرد بوده بوی کافور می‌دهد. از قدیم تا امروزاستعمال عطر و محلول زیبائی اسطوخودوس رواج دارد. (11و12)
٢-١-۴-٢. شرایط آب و هوایی
پراکندگی آن به صورتی است که در سرتاسر قاره اروپا مانند منطقه مدیترانه، جنوب غربی آسیا، شمال آفریقا و جزایر قناری می‌روید. اسطوخودوس گیاه بومی حوزه مدیترانه به خصوص شرق مدیترانه می‌باشد. البته در جنوب آمریکا کشت آن را متداول کرده‌اند. اسطوخودوس در خاک‌های مخلوط با شن و ماسه که به خوبی آبیاری بشوند و محل نیز آفتابگیر باشد، رشد می‌نماید علاوه بر آن در برابر باد و سرما، بهترین محل رویش را برای گیاه فراهم می‌آورد. در جنوب فرانسه و بریتانیا این گیاه را به صورت انبوه کشت می‌کنند. همچنین در باغچه منزل هم می‌توان اسطوخودوس را به عنوان یک گیاه تزئینی کاشت و از محاسن آن بهره برد. (11،12،15)
اقلیم مورد نیاز: به هوای آفتابی و نور نیاز دارد. گیاه بومی مناطق معتدله است بنابراین مناطقی که زمستان‌های سرد و تابستان‌های خنک دارند را ترجیح می‌دهد. به دلیل داشتن سیستم ریشه‌ای عمیق، به راحتی در شیب‌ها رشد می‌کند. نسبت به سرما و خشکی مقاوم است و مناطق با ارتفاع زیاد را ترجیح می‌دهد. (5،11،12،15)
٢-١-۴-٣. شرایط خاک و مرحله کاشت
طول مدت جوانه زنی بذر: 20-15 روز
نیازهای اصلی غذایی: 20-30kg/ha ازت، 30-40kg/ha فسفر قبل از کاشت باید به زمین داده شود، 60- 80kg/ha ازت در دو نوبت در بهار سال اول و 100-120kg/ha ازت در سه نوبت برای سال‌های بعد در بهار و تابستان مورد نیاز است.
آبیاری
اسطوخودوس بعد از اینکه خود را بگیرد و ریشه‌دار شود، در برابر خشکی مقاوم خواهد شد. اسطوخدوس جوان نیاز به بارش کافی یا آبیاری خوب دارد. آبیاری قطره‌ای بهترین شیوه آبیاری در شرایط آب و هوای هوایی مرطوب است.
دور آبیاری: اگرچه گیاه نسبت به خشکی مقاوم است اما بسته به بافت خاک، اقلیم و فصل رویش دور آبیاری بین 10-7 روز تغییر می‌کند.
کود
اسطوخدوس خاک ضعیف را ترجیح می‌دهد؛ کوددهی بیش از حد منجر به کاهش شکوفه‌های گل و کاهش کیفیت روغن خالص آن می‌شود. برای هر گیاه تنها افزودن یک مشت خاک کود آلی در بهار کافی است.
مالچ پاشی
توصیه می‌شود حلقه‌ای از ماسه یا سنگ‌های سفید دور گیاه ایجاد شود تا گرمای خورشید زیر برگ‌های گیاه را باز تابانده و به خشک نگهداشتن گیاه کمک کند. در صورت مرطوب ماندن برگ‌ها، اسطوخودوس مستعد قارچ برگ خواهد بود.
فاصله‌گذاری
توصیه می‌شود که این گیاهان از گردش خوب هوا برخوردار باشند. گیاهان باید بسته به گونه آن‌ها در فاصله ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متری از هم کاشته شوند.
آفت‌ها
از آفات مهم اسطوخودوس حشره‌ای به نام سوفورونیا هیومرلا است که لارو این حشره سبب نابودی پایه‌های اسطوخودوس می‌شود که برای مبارزه با آن از صابون‌های نیکوتین‌دار استفاده می‌شود.
بیماری‌ها: بیماری پوسیدگی ریشه (Root rot) در اثر آبیاری زیاد ایجاد می‌شود. همچنین بیماری لکه برگی (Septoria Lavandulae) در مناطق مرطوب شایع است.
٢-١-۴-4. کشت و تکثیر

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکثیر این گیاه به روش‌های گوناگون ممکن است که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:
1- گرفتن قلمه در تابستان یا پائیز، قلمه‌ها را از شاخه‌های جانبی جوانی که رشد رویشی دارند گرفته و در شاسی سرد ریشه‌دار می‌کنند. بعد از ریشه‌دار کردن، آنها را در محلی خنک کشت می‌کنند.
2- کاشت بذر در بهار و در هوای آزاد
3- تقسیم بوته در پائیز
هرس کردن
هرس کردن اسطوخدوس را زمانی باید شروع کرد که گیاه جوان هنوز در گلدان قرار دارد و در طول عمر گیاه حداقل یک بار در سال باید انجام شود. ½ گیاه را ببرید تا وسط گیاه تبدیل به چوب نشود. اگر گیاه ۳ یا بیش از ۳ سال دارد و تا به حال هرس نشده است، هرس کردن آن در این مرحله فایده‌ای نخواهد داشت. گیاهان خود را اوایل پاییز و خیلی قبل‌تر از اولین احتمال یخبندان هرس کنید.
برداشت
زمان برداشت: در روزهای آفتابی، گرم و خشک هنگامی که 50% گلچه‌ها باز شده باشند، از ارتفاع حداکثر 12cm از نوک ساقه گلدهنده باید برداشت شود.
مراقب‌های ویژه در زمان برداشت: آبیاری منظم، تنک کردن، مبارزه با علف‌های هرز، برگردان کردن خاک بین ردیف‌ها و خاکدهی پای بوته بسیار مفید است. بعد از 12-10 سال مزرعه Lavand باید از ارتفاع 5-4 سانتی‌متری سطح خاک قطع شود. هرس گیاه در پائیز بعد از گلدهی یا اوایل بهار باید صورت گیرد.
عملیات پس از برداشت: باید گیاه برداشت شده در سایه و در مجاورت هوا خشک شود و سپس در ظرف‌های غیر قابل نفوذ توسط هوا ذخیره گردد. در صورت اسانس‌گیری از گل‌های تازه، باید از روش Steam distillation استفاده کرد. (روش Hydro distillation مناسب نیست).
دقت‌های لازم در عملیات برداشت: برداشت باید در روزهای خشک قبل از اوج گرما و در ساعات میانی روز انجام گیرد. (11،12،5)
2-١-۴-۵. ترکیب شیمیایی
این گیاه دارای ترکیباتی چون لینالول، سینئول، کامفن، روغن فرّار، تانن 12%، کومارین‌ها، فلاونوئیدها، تری ترپنوئید، پتاسیم، کلسیم، اسانس روغنی 3% می‌باشد که در مجموع اسانسی که از این گیاه استخراج می‌کنند اسانس آسپیک می‌باشد که مرکب از نوعی ستن مانند لینالیلاستات (با بوی کافور و نعناع)، د-فنکون (d-Fenchone)، سینئول و یک الکل لوژیر (ژرانیول، بورنئول) می‌باشد.
د- فنکون (d-Fenchone)، به فرمول C10H16O و به وزن مولکولی 23/152 است و در اسانس گیاهان تیره‌های مختلف گیاهی یافت می‌شود:
1- Foniculum vulgareMill. از تیره Umbelliferae
2- Lavandula stoechas L. از تیره Labiatae
استخراج آن از گیاهان مذکور توسط محققین مختلف و سنتز توتال آن توسط Royle و همکارانش صورت گرفته است.
د- فنکون (d-Fenchone)، حالت روغنی مایع و بویی شبیه کامفر دارد. وزن مخصوص آن در گرمای c18ْ، gr984/0 است. عملاً در آب حل نمی‌شود ولی در الکل به مقادیر زیاد محلول است.
د- فنکون (d-Fenchone) دارای نوعی اثر تحریک کننده سطحی جهت تسکین تحریکات دیگر است. (11،12،5،15)
٢-١-۴-۶. مشخصات اسانس
مشخصات اسانس اسطوخودوس با روش GC/MS به شرح جدول ذیل می‌باشد.
٢-١-۴-٧. اجزای تشکیل دهنده اسانس
جدول 2-1-1. ترکیبات عمده (بیش از 1 درصد) تشکیل دهنده اسانس اسطوخودوس (تعیین شده با روش GC/MS)
شمارهنوع ترکیبشاخص بازداریدرصد11,8-cineole102905/92linalool oxide cis 107112/33linalool oxide trans108611/24linalool 110589/275maltol110846/36borneol116629/77camphor114382/108granyl acetate138341/29α-terpineol119104/510hexyl Butyrate119283/111linalool acetate125186 /812lavandulyl acetate129079/113α-bisabolo168556/114α-terpinyl acetate136420/115caryophyllene oxide158236/1جمع 79/872-١-۴-٨. خواص درمانی
برای رفع خستگی و آرامش، چند قطره روغن اسطوخودوس را در وان آب گرم بریزید و برای مدت یک ربع باید در آن دراز بکشید.
گرفتگی‌ها را باز می‌کند.
تقویت کننده معده است.
ادرارآور می‌باشد.
باعث عرق کردن شده و تب را پایین می‌آورد.
صفرابر است و کبد را به کار می‌اندازد و بیماری‌های کبدی را بر طرف می‌کند.
ضد تشنج است.
برای تقویت عمومی ‌بدن خوب است.
کرم‌های معده و روده را از بین می‌برد.
بیماری‌های سینه و سرفه را بر طرف می‌کند.
در معالجه زکام مؤثر است.
از آن می‌توان به عنوان مسهل و تمیز کننده استفاده کرد.
برای رفع بیماری‌های مجاری ادراری مفید است.
برای برطرف کردن رعشه و سرگیجه، حدود پنج گرم از پودر آن را با عسل مخلوط کنید و هر شب بخورید.
برای رفع فراموشی و تقویت حافظه، از دم کرده‌ی اسطوخودوس استفاده کنید.
برای رفع بی‌خوابی، یک قطره از روغن اسطوخودوس را روی یک تکه پنبه بچکانید و آن را داخل بالش خود قرار دهید. از خواب مطبوعی بهره‌مند می‌شوید
برای برطرف کردن غم و اندوه، هر روز دم کرده‌ی اسطوخودوس بنوشید.
اگر دست و پای شما خواب می‌روند، از این گیاه استفاده کنید.
برای پیشگیری از آب آوردن بدن، دم کرده‌ی اسطوخودوس بنوشید.
زردی را برطرف می‌کند.
برای رفع حالت تهوع و سرگیجه مفید است.
سردرد و سردردهای یک طرفه را درمان می‌کند.
برای معالجه‌ی ضعف اعصاب مفید است.
طپش قلب را از بین می‌برد.
آسم را بر طرف می‌کند.
برای رفع ترشحات زنانه، می‌توانید از این گیاه استفاده کنید.
برای برطرف کردن سوء‌هاضمه، یک قطره اسانس اسطوخودوس را در یک لیوان آب نیم گرم بریزید و میل کنید و یا یک فنجان از دم کرده‌ی آن بنوشید.
اسطوخودوس درمان کننده‌ی رماتیسم، آرتروز و نقرس است. برای این منظور کمپرس آن را بر روی عضو مورد نظر بگذارید و یا اینکه دو قطره روغن آن را با یک قاشق روغن بادام و یا روغن زیتون مخلوط کنید. و عضو دردناک را با آن ماساژ دهید.
زخم‌های کهنه را با مالیدن اسانس اسطوخودوس که در الکل حل کرده‌اید، برطرف کنید.
برای درمان بیماری‌های ریوی، دو تا سه قطره روغن اسطوخودوس را با یک قاشق غذاخوری روغن بادام و یا روغن زیتون مخلوط کنید و سینه و پشت بیمار را ماساژ دهید.
مالیدن پماد اسطوخودوس، زخم‌ها را ضد عفونی می‌کند و التیام می‌بخشد.
برای برطرف کردن بوهای نامطبوع در منزل چند قطره روغه اسطوخودس را در آب بریزید و بگذارید به آرامی‌ بجوشد. عطر مطبوعی را در هوا پخش می‌کند.
33. برای رفع بی‌خوابی، یک قاشق چایخوری پودر اسطوخودوس را با یک قاشق چایخوری پودر سنبل‌الطیب مخلوط کنید، در یک لیوان آب جوش بریزید و به مدت ده دقیقه دم کنید. این دم کرده را یک ساعت قبل از رفتن به رختخواب میل کنید تا بی‌خوابی شما برطرف شود. (11،12،15،5)
٢-١-۴-٩. آثار فارماکولوژیکی
گیاه به علت درصد بالای اسانس دارای خاصیت بادشکن و آنتی‌سپتیک می‌باشد همچنین به علت مشتقات کومارینی دارای خاصیت ضد انعقاد خوراکی بوده و دارای خواص ضد ویتامین K می‌باشد. (11،12،15،5)
شکل 2-1-1. اسطوخودوس
شکل 2-1-2. ریشه اسطوخودوس
بخش دوم
گیاه پالایی و انواع آن
2-2-1. آلودگی محیط زیست
آلودگی محیط زیست از منابع مختلف صورت می‌گیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روزافزون جمعیت، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی ساکنان زمین را تهدید می‌کند. به طوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه‌ای شده است که مردم یک شهر یا حتی یک کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند. (37،32،21)
عبارتست از: environment واژه ISO 14000 طبق تعریف استاندارد
محیطی شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان و روابط متقابل بین آنها که سازمان در ان فعالیت می‌نماید. (34،35،36)
تعریف آلودگی:
وارد شدن هر گونه ماده خارجی به آب، هوا، خاک و زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به گونه‌ای تغییر دهد که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد. این آلودگی ممکن است در هر یک از قسمت‌های محیط زیست بوجود آید. (37،32،21)
ماده آلاینده:
به ماده‌ای گفته می‌شود که دارای غلظتی بیش از غلظت مجاز یا طبیعی بوده و بر روی موجودات زنده اثر نامطلوب داشته باشد.
آلوده کننده‌ها عبارتند از:
– آلودگی حاصل از احتراق
– ضایعات صنعتی
– مواد رادیواکتیو
– زباله شهری
– صوت یا سر و صدا

– حرارت
– مواد شیمیایی

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید