1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .

نام و نام خانوادگی : لیلا موحدیان
تاریخ و امضاء :

بسمه تعالی
درتاریخ : 19/11/1392
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای / خانم لیلا موحدیان از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره 75/19 بحروف نوزده ممیز هفتاد و پنج صدم و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما

بسمه تعالی
دانشکده علوم پایه
****************************************************************
( این چکیده به منظور چاپ در پژوهشنامه دانشگاه تهیه شده است )
نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد: 101کد شناسایی پایان نامه : 10130307911001 عنوان پایان نامه : بررسی نظریه تابع چگالی تعادلهای توتومری هتروآروماتیکها: مطالعه NBOنام و نام خانوادگی دانشجو : لیلا موحدیان
شماره دانشجوئی : 900751794
رشته تحصیلی : شیمی معدنیتاریخ شروع پایان نامه : نیمسال دوم 1391
تاریخ اتمام پایان نامه : نیمسال اول 1392استاد راهنما : سرکار خانم دکتر آذر باقری قمی
استاد مشاور: سرکار خانم دکتر مهرنوش کریمخانیآدرس و شماره تلفن : تهران- میدان رسالت- خیابان شهید مدنی- کوچه شهید خلیلی- پلاک 13- واحد6 تلفن:77138455چکیده پایان نامه :
از روش (DFT) Density Functional Theory در سطح DFT/6-31G برای بررسی ساختار هندسی، انرژیهای نسبی و ویژگیهای الکترونی توتومرهای پروتروپیک احتمالی در نکسیوم و پروتونیکس و لامیوودین استفاده کردیم. ساختار و انرژیهای نسبی توتومرها در حلالهای مختلف پیش بینی شدهاند. ترتیب پایداری این توتومرها عبارت است از: پروتونیکس < نکسیوم < لامیوودین که به روش DFT محاسبه شدهاند.
هیدراتاسیون موضوع جالب دیگری میباشد که در این کار روی آن بحث شده است، زیرا ساختار هندسی و پایداری مولکولهای بیولوژیکی تحت تأثیر برهمکنش با مولکولهای حلال قرار میگیرند. هدف اصلی مطالعهی توتومریزاسیون، ارزیابی انتقال پروتون در داروها میباشد.
احتمالاً یکی از فاکتورهای حیاتی در تعیین توضیع توتومرها در مواد بیولوژکی، محیط میباشد. پارامترهای انرژی اشکال توتومریک در فاز آبی (ε = 78.5) و حلالهای دیگر، با مدل PCM در سطوح DFT/6-31G به دست آمد.
قطبیت ترکیبات با ممان دو قطبی آنها تشریح میشود. ممان دو قطبی برای تمام توتومرهای دارویی در فازهای گازی و آبی به دست آمدند. معمولاً ترتیب ممان دو قطبی مثل ترتیب انرژی نیست. با این وجود، مقادیر ممان دو قطبی محاسبه شده در فاز آبی بیشترین مقدار دارد، و مشاهده میشود توتومرهای آمینی و کتونی در میان تمام اشکال احتمالی توتومری پایدارتر هستند. دادههای ما نشان میدهند که ممان دو قطبی در فاز آبی نسبت به فاز گازی بیشتر است که نشان دهنده حساسیت توتومرها به قطبشپذیری حلال است.
اثر حلال روی پوشیدگی نیتروژن و اکسیژن توتومرها با استفاده از روشDFT از ترکیب مدل PCM و GIAO بررسی شد.
آنالیز NBO نشان داد که رزونانس جفت تنهای اتم اکسیژن یا نیتروژن و NBO غیر لوویسی (π* یا σ*) با افزایش کاراکتر P جفت تنهای اکسیژن و یا نیتروژن افزایش مییابد. ما این نتایج را با آنالیز اوربیتال مولکولی طبیعی تأیید کردیم. برای هر دهنده NBO (i) و پذیرنده NBO (j) انرژی پایداری(E2) با عدم استقرار i → j همراه میشود.
ویژگیهای ساختاری و ارتعاشی توتومرهای دارویی نیز مطالعه شدند. همچنن شیفتهای شیمیایی آنیزوتروپی و Δδ را محاسبه کردیم.نظر استاد راهنما برای چاپ درپژوهشنامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضا :
مناسب نیست
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول- مقدمه1
1-1 مقدمه 2
2 فصل دوم- توتومری در ترکیبات آروماتیک4
2-1 مقدمه 5
2-2 اهداف این فصل5
2-3 پدیده توتومری6
2-4 اهمیت توتومریزاسیون در سیستمهای حیاتی 8
2-4-1 واکنشهای توتومریزاسیون 8
2-5 اهمیت توتومریزاسیون در داروسازی10
2-6 ترکیبات آروماتیک11
2-6-1 خصلت آروماتیکی و قاعده 4n+2 هوکل (Huckel)11
2-6-2 ترکیبهای آروماتیک ، هتروآروماتیک و انرژی رزونانس12
2-7 هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای (PAH)12
2-8 اثر هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای بر انسان13
2-9 اهمیت روشهای محاسباتی در داروها 16
2-10 معرفی پروتونیکس18
2-11 معرفی لامیوودین24
2-12 معرفی نگسیوم28
3 فصل سوم- مطالعه پیرامون نظریه تابع تئوری چگالی34
3-1 نگاهی کلی بر شیمی محاسباتی35
3-2 شیمی محاسباتی36
3-2-1 مکانیک مولکولی37
3-2-2 روشهای ساختار الکترونی39
3-2-2-1 روشهای نیمه تجربی39
3-2-2-2 روشهای محاسبات آغازین40
3-2-2-3 روشهای عملی دانسیته41
3-3 مدل شیمیایی 41
3-4 تعریف مدل شیمیایی42
3-5 مدلهای ترکیبی42
3-6 محاسبات کامپیوتری در شیمی 43
3-6-1 آشنایی با نرم افزار Hyperchem45
3-6-2 آشنایی با نرم افزار Gaussian 9845
3-7 روش (Method)47
3-7-1 روش هارتری- فاک47
3-7-2 روش تئوری تابعی چگالی (DFT)49
3-8 سری پایه (Basis set)50
3-9 انواع مجموعههای پایه52
3-9-1 توابع پایه STO-nG52
3-9-2 مجموعههای پایه ظرفیتی شکافته52
3-9-3 مجموعه پایه پلاریزه52
3-10 طیف سنجی در شیمی محاسباتی53
3-10-1 طیف سنجی مادون قرمز IR53
3-10-2 طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)55
3-10-2-1 جابهجایی شیمیایی56
3-10-2-2 پوشیدگی شیمیایی57
3-10-2-3 رابطه جابهجایی شیمیایی و پوشیدگی شیمیایی58
3-10-3 پدیده توتومریسم و NMR59
3-11 محاسبات اوربیتالهای پیوندی طبیعی (NBO)59
3-11-1 عدد اشغال61
3-11-2 خروجی NBO62
4 فصل چهارم – محاسبات65
4-1 معرفی ترکیبات مورد محاسبه66
4-2 بررسی گپ انرژی ، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی، الکتروفیلیسیته و Nmax ∆ …………….69
4-3 بررسی آنتالپی واکنش94
4-4 بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال p96
4-5 بررسی جا بهجایی شیمیایی و ضریب پوشیدگی105
4-5-1 محاسبات مربوط به σ ایزوتروپی105
4-5-2 محاسبات مربوط به آنیزوتروپی (δ)123
4-5-3 محاسبات مربوط به بی تقارنی مولکولی (η)158
4-6 بررسی طول پیوندها170
4-7 بررسی زاویه پیوندها 174
4-8 بررسی میزان بار و تعداد الکترونها178
4-9 بررسی انرژی رزونانسی انتقالات درسیستمهای مورد برسی199
4-10 بررسی مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای داروها202
4-11 پیش بینی طیفهای IR محاسباتی205
5 فصل پنجم- بحث و نتیجهگیری209
5-1بررسی نتایج گپ انرژی ، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی ، الکتروفیلیسیته ………………….. 210
5-2 نتایج بررسی ممان دو قطبی 211

5-3 نتایج بررسی طول پیوند213
5-4 انرژی نقطه صفر 214
5-5 نتایج بررسی جابه جایی شیمیایی و ضریب پوشیدگی در توتومرها215
1. پروتونیکس و نگسیوم215
2. لامیوودین217
5-6 نتایجی از اوربیتال مولکولی طبیعی(NBO)219
فهرست منابع و مأخذ:232
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول ‏4-21: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی وپتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط Gasبا روش B3lyp و خط دستور 6-31G*70
جدول ‏4-22: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی و پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس درمحیط Water با روش B3lyp و خط دستور 6-31G*71
جدول ‏4-23: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی وپتانسیل شیمیایی توتومرهای داروی لامیوودین درمحیط Gas با روشB3lyp و خط دستور 6-31G*72
جدول ‏4-24: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی و پتانسیل شیمیایی توتومرهای داروی لامیوودین در محیط Water با روش B3lyp و خط دستور 6-31G*72
جدول ‏4-25: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*73
جدول ‏4-26: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*74
جدول ‏4-27: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه6-31G* در حلال75
جدول ‏4-28: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در محیط حلال76
جدول ‏4-29: مقایسه انرژیHomo(a.u) توتومرهای داروهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6- 31G* در محیط حلال77
جدول ‏4-210: مقایسه انرژی Lumo(a.u) توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال78
جدول ‏4-211: مقایسه گپ انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال79
جدول ‏4-212: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال80
جدول ‏4-213: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال81
جدول ‏4-214: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال82
جدول ‏4-215: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال83
جدول ‏4-216: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*84
جدول ‏4-217: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*84
جدول ‏4-218: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*85
جدول ‏4-219: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*86
جدول ‏4-220: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*87
جدول ‏4-221: مقایسه انرژی Lumo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*88
جدول ‏4-222: مقایسه گپ انرژی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*89
جدول ‏4-223: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*90
جدول ‏4-224: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*91
جدول ‏4-225: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*92
جدول ‏4-226: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*93
جدول ‏4-31: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*95
جدول ‏4-32: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*95
جدول ‏4-41: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*96
جدول ‏4-42: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*97
جدول ‏4-43: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp98
جدول ‏4-44: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روشB3lyp100
جدول ‏4-45: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روشB3lyp و سری پایه 6-31G*101
جدول ‏4-46: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp102
جدول ‏4-47: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*103
جدول ‏4-48: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*104
جدول ‏4-51: مقایسه ضریب پوشیدگی H43(هیدروژن توتومری) در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در محیط حلال107
جدول ‏4-52: مقایسه ضریب پوشیدگی S12 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال107
جدول ‏4-53: مقایسه ضریب پوشیدگی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال108
جدول ‏4-54: مقایسه ضریب پوشیدگی O8 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال108
جدول ‏4-55: مقایسه ضریب پوشیدگی O21 در توتومرهای دارویی نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال109
جدول ‏4-56: مقایسه ضریب پوشیدگی N2 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال109
جدول ‏4-57: مقایسه ضریب پوشیدگی N42 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال110
جدول ‏4-58: مقایسه ضریب پوشیدگی N14 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال110
جدول ‏4-59: مقایسه ضریب پوشیدگی C1 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال111
جدول ‏4-510: مقایسه ضریب پوشیدگی C3در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال111
جدول ‏4-511: مقایسه ضریب پوشیدگی C4 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال112
جدول ‏4-512: مقایسه ضریب پوشیدگیC5 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال112
جدول ‏4-513: مقایسه ضریب پوشیدگی C6 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال113
جدول ‏4-514: مقایسه ضریب پوشیدگی C13 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال113
جدول ‏4-515: مقایسه ضریب پوشیدگی C15 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال114
جدول ‏4-516: مقایسه ضریب پوشیدگی C16 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال114
جدول ‏4-517: مقایسه ضریب پوشیدگی S19 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال115
جدول ‏4-518: مقایسه ضریب پوشیدگی O8 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال116
جدول ‏4-519: مقایسه ضریب پوشیدگیO15 درتوتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال116
جدول ‏4-520: مقایسه ضریب پوشیدگی O23 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال117
جدول ‏4-521: مقایسه ضریب پوشیدگی N5 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال117
جدول ‏4-522: مقایسه ضریب پوشیدگی N12 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال118
جدول ‏4-523: مقایسه ضریب پوشیدگی N9 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال118
جدول ‏4-524: مقایسه ضریب پوشیدگی C1 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال119
جدول ‏4-525: مقایسه ضریب پوشیدگی C2 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال119
جدول ‏4-526: مقایسه ضریب پوشیدگی C3 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال120
جدول ‏4-527: مقایسه ضریب پوشیدگی C4 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال120
جدول ‏4-528: مقایسه ضریب پوشیدگی H6 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال121
جدول ‏4-529: مقایسه ضریب پوشیدگی H7 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال121
جدول ‏4-530: مقایسه ضریب پوشیدگی H11 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال122
جدول ‏4-531: مقایسه ضریب پوشیدگی H10 در توتومرهای داروی لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال122
جدول ‏4-532: مقایسه جابهجایی شیمیایی H43در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال125
جدول ‏4-533: مقایسه جابهجایی شیمیایی S12در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال126
جدول ‏4-534: مقایسه جابهجایی شیمیایی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال127

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول ‏4-535: مقایسه جابهجایی شیمیایی O8در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال128
جدول ‏4-536: مقایسه جابهجایی شیمیایی O21در توتومرهای نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال129
جدول ‏4-537: مقایسه جابهجایی شیمیایی N2در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال130
جدول ‏4-538: مقایسه جابهجایی شیمیایی N42در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال131
جدول ‏4-539: مقایسه جابهجایی شیمیایی N14در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال132
جدول ‏4-540: مقایسه جابهجایی شیمیایی C1در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال133
جدول ‏4-541: مقایسه جابهجایی شیمیایی C3در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال134
جدول ‏4-542: مقایسه جابهجایی شیمیایی C4در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال135
جدول ‏4-543: مقایسه جابهجایی شیمیایی C5 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال136
جدول ‏4-544: مقایسه جابهجایی شیمیایی C6در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال137
جدول ‏4-545: مقایسه جابهجایی شیمیایی C13در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال138
جدول ‏4-546: مقایسه جابهجایی شیمیایی C15در توتومرهای دارویی در روش HF و سری پایه 6-31G* در محیط حلال139
جدول ‏4-547: مقایسه جابهجایی شیمیایی C16در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال140
جدول ‏4-548: مقایسه جابهجایی شیمیایی S19در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال143
جدول ‏4-549: مقایسه جابهجایی شیمیایی O8در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال144
جدول ‏4-550: مقایسه جابهجایی شیمیای O15 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال145
جدول ‏4-551: مقایسه جابهجایی شیمیایی O23در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال146
جدول ‏4-552: مقایسه جابهجایی شیمیایی N5در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال147
جدول ‏4-553: مقایسه جابهجایی شیمیایی N12در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال148
جدول ‏4-554: مقایسه جابهجایی شیمیایی N9در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال149
جدول ‏4-555: مقایسه جابهجایی شیمیایی C1در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال150
جدول ‏4-556: مقایسه جابهجایی شیمیایی C2در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال151
جدول ‏4-557: مقایسه جابهجایی شیمیایی C3در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال152
جدول ‏4-558: مقایسه جابهجایی شیمیایی C4در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال153
جدول ‏4-559: مقایسه جابهجایی شیمیایی H6در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال154
جدول ‏4-560: مقایسه جابهجایی شیمیایی H7در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال155
جدول ‏4-561: مقایسه جابهجایی شیمیایی H11در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال156
جدول ‏4-562 مقایسه جابهجایی شیمیایی H10در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال:157
جدول ‏4-563: مقایسه بیتقارنی مولکولی H43 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال159
جدول ‏4-564: مقایسه بیتقارنی مولکولی S12 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال160
جدول ‏4-565: مقایسه بیتقارنی مولکولی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال160
جدول ‏4-566: مقایسه بیتقارنی مولکولی O8 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال161
جدول ‏4-567: مقایسه بیتقارنی مولکولی O21 در توتومرهای نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال161
جدول ‏4-568: مقایسه بیتقارنی مولکولی N2 در توتومرهای دارویی در روش B3lypو سری پایه 6-31G* در محیط حلال162
جدول ‏4-569: مقایسه بیتقارنی مولکولی N42 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال162
جدول ‏4-570: مقایسه بیتقارنی مولکولی N14 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال163
جدول ‏4-571: مقایسه بیتقارنی مولکولی C1 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال163
جدول ‏4-572: مقایسه بیتقارنی مولکولی C5 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال164
جدول ‏4-573: مقایسه بیتقارنی مولکولی C13 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال164
جدول ‏4-574: مقایسه بی تقارنی مولکولی S19در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال165
جدول ‏4-575: مقایسه بیتقارنی مولکولی O8 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال166
جدول ‏4-576: مقایسه بیتقارنی مولکولیO15 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال166
جدول ‏4-577: مقایسه بیتقارنی مولکولی N5 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال167
جدول ‏4-578: مقایسه بیتقارنی مولکولی N12در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در محیط حلال167
جدول ‏4-579: مقایسه بیتقارنی مولکولی N9 در توتومرهای لامیوودین در روشB3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال168
جدول ‏4-580: مقایسه بیتقارنی مولکولی C1 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال168
جدول ‏4-581: مقایسه بیتقارنی مولکولی C4 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال169
جدول ‏4-582: مقایسه بیتقارنی مولکولی H10 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال169
جدول ‏4-81: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم 1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6178
جدول ‏4-82: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم 2 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6179
جدول ‏4-83: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6180
جدول ‏4-84: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس2 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6181
جدول ‏4-85: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم1در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6183
جدول ‏4-86: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم2در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6184
جدول ‏4-87: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس1در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6185
جدول ‏4-88: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس2در محیط Waterبا روش B3LYP و سری پایه G*31-6186
جدول ‏4-89: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه 6-31G*187
جدول ‏4-810: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین2 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه 6-31G*188
جدول ‏4-811: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین3 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه 6-31G*189
جدول ‏4-812: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین 1در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه 6-31G*190
جدول ‏4-813: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین 2در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه 6-31G*191
جدول ‏4-814: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین3در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه 6-31G*191
جدول ‏4-815: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N2 در حلقه پیریدین توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6193
جدول ‏4-816: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N42 در حلقه ایمیدازول توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6194
جدول ‏4-817: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N14 در حلقه ایمیدازول توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6195
جدول ‏4-818: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N5در حلقه پیریمیدین توتومرهای لامیوودین در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6196
جدول ‏4-819: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N12 در حلقه پیریمیدین توتومرهای لامیوودین در روش B3LYP و سری پایهG* 31-6197
جدول ‏4-820: مقایسه بار و تعداد الکترونهای اتم N9 خارج حلقه پیریمیدین در توتومرهای لامیوودین با روش B3LYP و سری پایه G* 31-6198
جدول ‏4-91: مقایسه انرژی رزونانسی توتومرهای دارویی در محیط گازی با روش B3LYP و خط دستور 6-31G*199
جدول ‏4-92: مقایسه انرژی رزونانسی توتومرهای دارویی در محیط آبی با روش B3LYP و خط دستور 6-31G*200
جدول ‏4-93: مقایسه انرژی رزونانسی توتومرهای دارویی در محیط گازی با روش B3LYP و خط دستور 6-31G*201
جدول ‏4-94: مقایسه انرژی رزونانسی توتومرهای دارویی در محیط آبی با روش B3LYP و خط دستور 6-31G*201
جدول ‏4-101: مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای دارویی در محیط گازی با روش B3LYP و خط دستور6-31G*202
جدول ‏4-102: مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای دارویی در محیط آبی با روش B3LYP و خط دستور6-31G*203
جدول ‏4-103: مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای دارویی در محیط گازی با روش B3LYP و خط دستور6-31G*204
جدول ‏4-104: مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای دارویی در محیط آبی با روش B3LYP و خط دستور6-31G*204
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار ‏4-21: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*73
نمودار ‏4-22: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*74
نمودار ‏4-23: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در حلال75
نمودار ‏4-24: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در حلال76
نمودار ‏4-25: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای داروهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در محیط حلال77
نمودار ‏4-26: مقایسه انرژی Lumo (a.u) توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال78
نمودار ‏4-27: مقایسه گپ انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال79
نمودار ‏4-28: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال80
نمودار ‏4-29: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال81
نمودار ‏4-210: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال82
نمودار ‏4-211: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال83
نمودار ‏4-212: بررسی انرژی توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*84
نمودار ‏4-213: بررسی ممان دوقطبی توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*85
نمودار ‏4-214: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*86
نمودار ‏4-215: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*87
نمودار ‏4-216: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*88
نمودار ‏4-217: مقایسه انرژی Lumo(a.u) توتومرهای لامیوودین در محیطهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*89
نمودار ‏4-218: مقایسه گپ انرژی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*90
نمودار ‏4-219: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*91
نمودار ‏4-220: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*92
نمودار ‏4-221 مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*:93
نمودار ‏4-222: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای داروی لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*94
نمودار ‏4-31: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*95
نمودار ‏4-32: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*96
نمودار ‏4-41: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp97
نمودار ‏4-42: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*98
نمودار ‏4-43: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp99
نمودار ‏4-44: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*101
نمودار ‏4-45: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روش B3lyp102
نمودار ‏4-46: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp103
نمودار ‏4-47: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روش B3lyp104
نمودار ‏4-48: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp105
نمودار ‏4-51: مقایسه جابهجایی شیمیایی H43در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال126

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید