پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3173)

2-2-3-5- نحوه سنتزترکیب، 6- نیترو-4- متیل– کرومن-2- اون (نیتروکومارین)392-2-3-6- نحوه سنتزترکیب، 7- نیترو -4- متیل-کرومن-2- اون402-2-3-7- نحوه سنتزترکیب، 8- هیدروکسی-4- متیل – کرومن-2- اون402-2-3-8- نحوه سنتزترکیب، 7- هیدروکسی-4- متیل- کرومن -2- اون412-2-3-9- نحوه سنتزترکیب، 4- Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3166)

سایت منبع پایان نامه 2-6 انتشار یک موج در یک سیستم غیرخطی 412-7 سالیتون روشن به صورت تکی و بستهای422-8 سالیتون تاریک به دو صورت تکی و بستهای 442-9 سالیتونهای تاریک و روشن 442-10 نمونه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3167)

1-2-3-اثرات زیست محیطی پسماندهای حفاری………………………………………………………………………………………………………….. 19 1-2-3-1-تاثیر پساب های ناشی از حفاری بر روی خاک…………………………………………………………………………………………………………. 19 1-2-3-2-تاثیر پساب های ناشی از حفاری در دریا………………………………………………………………………………………………………………….. 201-3-تصفیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 211-3-1-بحث کلی و تعریف تصفیه:………………………………………………………………………………………………………………………………….211-3-2-تصفیه ی آب :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 1-3-2-1-دو منظور Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3168)

1-8-1- بهبود کاتالیست پلاتین با استفاده از بسترهای مختلف181-8-1-1- کربن بلک191-9- مطالعه اکسیداسیون الکلها روی الکتروکاتالیستهای بر پایه پلاتین201-9-1- سینیتیک واکنش اکسیداسیون متانول در DMFC211-9-2- مکانیسم اکسایش متانول221-9-2- اکسیداسیون 2-پروپانول و پروپیلنگلیکول روی الکتروکاتالیستهای برپایه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3169)

2-1-4-5. ترکیب شیمیایی20٢-١-۴-۶. مشخصات اسانس21٢-١-۴-٧. اجزای تشکیل دهنده اسانس21٢-١-۴-٨. خواص درمانی22٢-١-۴-٩. آثار فارماکولوژیکی24بخش دوم: گیاه پالایی و انواع آن٢-٢-١. آلودگی محیط زیست26٢-٢-٢. تکنیک‌های بر طرف کننده آلودگی‌های فلزات سنگین29٢-٢-٣. گیاه پالایی30٢-٢-۴. تاریخچه گیاه پالایی30٢-٢-۵. گیاه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3170)

فهرست طیفهافصل سوم: بحث و نتیجه گیریطیف 3-1- کروماتوگرام گازی اسانس برگ عشقه67طیف 3-2- کروماتوگرام گازی اسانس ساقه عشقه68طیف 3-3- کروماتوگرام گازی اسانس میوهعشقه69طیف 3-4- کروماتوگرام گازی اسانس میوه لیلکی70طیف 3-5- طیف جرمی نمونه جداسازی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3171)

3-6 نرم افزارهای مورد استفاده48فصل سوم- بحث و نتیجهگیری3-1 تجزیه و تحلیل انرژتیک513-2 تجزیه و تحلیل اوربیتال های جبهه ای513-2-1سیمای اوربیتال های مولکول523-3تجزیه و تحلیلی ساختار533-4 بررسی طیف زیر قرمز543-5 بررسی طیف الکترونی56 شما می Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله c (3172)

1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (3151)

2-2-1-استخراج مایع- مایع122-2-2-استخراج با فاز جامد122-2-3- میکرو استخراج با فاز مایع132-2-4- میکرو استخراج با فاز جامد142-2-5-استخراج با سیال فوق بحرانی152-2-6-استخراج با سوکسله162-3- میکرواستخراج مایع- مایع پخشی162-3-1- عوامل موثر بر بازده استخراج182-3-2-کاربردهای میکرواستخراج مایع – مایع Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3162)

2-3-5- پلاستی سایزرها422-3-5-1- مقایسه پلاستی سایزرهای مورد استفاده43فصل سوم- مواد و روش ها443-1- مواد453-2- تهیه فیلمها453-3 – ضخامت فیلم463-4- آنالیز فیلم463-4-1- ویژگی های مکانیکی463-4-2- رنگ سنجی483-4-3- نفوذ پذیری بخار آب (WVP)493-4-4- حلالیت فیلم ها493-4-5- ظرفیت Read more…

By 92, ago