پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3152)

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: مروری بر روشهای محاسباتی نظری 11-1) مقدمه21-2) روش‌های شیمی محاسباتی31-2-1) روش‌های مکانیک مولکولی31-2-2) روش‌های مکانیک کوانتومی51-2-2-1) روش‌های از اساس51-2-2-1-1) تقریب بورن- اپنهایمر9 1-2-3) روش‌های گوسین10 1-2-4) روش‌های وردشی121-2-4-1) سیستم‌های پوسته باز Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله c (3163)

2-12- بسته بندی ضد میکروبی312-12-1- انواع بسته بندی های ضد میکروبی322-12-2- مزایای استفاده از بسته بندی های ضد میکروبی322-12-3- معایب استفاده از بسته بندی های ضد میکروبی332-13- پلاستی سایزرها332-14- روشهای تولید فیلم342-15- ارزیابی خواص فیلم Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (3153)

2-2-2 اثر ساختار مولکولی پلی‌اتیلن بر ایجاد اتصالات عرضی به روش پراکسیدی 162-2-3 بررسی خواص پلی‌اتیلن اتصال‌عرضی شده182-3آنتی اکسیدانت ها192-4نانو کامپوزیتها ی پلیمری222-4-1تعاریف اولیه222-4-2نانو رس‌ها232-4-3اصلاح نانو رس252-4-4انواع نانو کامپوزیت‌های پلیمر- نانو رس272-4-5روش تهیه نانو کامپوزیت‌های Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3164)

4-3 تبلور714-4 رئولوژی764-5 خواص حرارتی874-6 خواص الکتریکی92فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………….95مراجع ………………………………………………………………………………………………………….. 98فهرست شکل هاشکل ‏11: ساختار پلی اتیلن– اکتن.3شکل ‏12: شماتیکی از دسته بندی انواع پلی اتیلن ها ]7[.4شکل ‏13: رابطه بین چگالی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3165)

1-10-3- استفاده از نگه‌دارنده‌ها 24 1-11- نانو پوشش‌های هوشمند تصفیه کننده هوا 24 1-11-1- عملکرد نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید در پوشش‌های تصفیه کننده هوا 24 1-11-2- نانو پوشش‌های هوشمند خود تمیز شونده 25 1-11-3- پوشش‌های Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3155)

2-2-مراحل تحقیق25 سایت منبع پایان نامه 2-3-روشهای عصاره گیری:282-4- اسانس:292-5-روش های اسانس گیری :292-6-روشهای جداسازی و شناسائی اجزای متشکله اسانسها38فصل سوم461-3اسانس گیری اندام های هوایی گیاه رزماری از طریق تقطیر با آب (کلونجر):473-2-آماده سازی اندامهای Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود تحقیق c (3156)

3-6- تعیین ضریب انبساط دمایی اضافی463-7- اندازه گیری گرانروی493-8- انحراف گرانروی513-9- انرژی آزاد گیبس اضافی فعالسازی G*E553-10- محاسبه حجمهای مولی جزیی و حجمهای مولی جزیی اضافی59فصل چهارم : بحث و نتیجهگیری674-1- تغییرات حجم اضافی مخلوطها674-2- Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (3157)

4-2-2پیرولیز کاتالیستی پلی اتیلن سنگین504-3پیرولیز پلی پروپیلن554-3-1پیرولیز حرارتی پلی پروپیلن554-3-2پیرولیز کاتالیستی پلی پروپیلن564-4پیرولیز پلی بوتادین رابر604-4-1پیرولیز حرارتی پلی بوتادین رابر604-4-2پیرولیز کاتالیستی پلی بوتادین رابر604-4-3تأثیر درصدکاتالیست FCC بر پیرولیز پلی بوتادین رابر664-4-4بررسی روند تغییرات دما طی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3158)

2-1-12 خواص درمانی 015 2-1-13 فرآورده های دارویی L.) Mentha piperita)016 بخش دوم –آنتی اکسیدان ها، فلانوئید ها، فنل ها واثرات آنها 2- 2-1 رادیکال آزاد 018 2-2-2 عوامل مؤثر در تشکیل رادیکال آزاد 019 Read more…

By 92, ago