پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3159)

(3-6-1): مطالعات کتابخانه‌ای ……………………………………………………………………….70 (3-6-2): شبیهسازی فرآیند گوگردزدایی از نفتا توسط نرمافزار HYSYS ……………..72 (3-7) نتایج کلی از فرآیند DMD………………………………………………………………………………..88فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری (4-1):اثر دبی خوراک ورودی برروی عملکرد فرآیند DMD………………………………………91 فصل پنجم:ارائه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (3160)

۱-۸ ساخت گرافن ……………………………………………………………………………………………………………………..16۱-۸-۱ روش ازپایین به بالا ………………………………………………………………………………………………………….16۱-۸-۲ روش از بالا به پایین …………………………………………………………………………………………………………181-9 ارتقاء کیفیت اکسید گرافن ……………………………………………………………………………………………………….21۱-۱۰ ویژگی های گرافن ………………………………………………………………………………………………………………..221-11 کاربرد گرافن ………………………………………………………………………………………………………………………..231-12 رهایش …………………………………………………………………………………………………………………………………251-12-1 سیستم رهایش و گوارش در سگ…………………………………………………………………………………………26فصل Read more…

By 92, ago